W dniu 28 grudnia 2007 r. inspektorzy WITD w Białymstoku zatrzymali do kontroli litewski pojazd przewożący z Niemiec do Rosji ładunek mięsa. W czasie kontroli inspektorzy stwierdzili szereg uchybień popełnionych przez kierowcę w zakresie przestrzegania norm czasu pracy, w tym okresów prowadzenia pojazdu i zachowania wymaganych odpoczynków. Inspektorzy ustalili, że kontrolowany kierowca od dnia 26 grudnia 2007 r. w ciągu czterech okresów rozliczeniowych czterokrotnie przekroczył czas prowadzenia pojazdu bez wymaganej przerwy. Najdłuższy okres prowadzenia pojazdu bez wymaganej przerwy miał miejsce w dniach 27/28 grudnia i wyniósł 14 godzin i 54 minuty (przekroczenie dopuszczalnej normy o 10 godzin i 24 minuty).

Ponadto inspektorzy stwierdzili skrócenie dziennego czasu odpoczynku o 4 godziny i 57 minut oraz przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu o 26 godzin i 23 minuty – kierowca bez wykonania wymaganego odpoczynku dziennego prowadził pojazd przez 36 godzin i 23 minuty.

W wyniku dokonanych ustaleń na przewoźnika została nałożona kara pieniężna w wysokości 14.150 złotych, zaś kierowcę ukarano mandatem karnym w wysokości 500 złotych. Ponadto kierowcy nakazano wykonanie odpoczynku dziennego, a pojazd został usunięty na parking strzeżony, gdzie pozostanie do chwili opłacenia kary i wykonania nakazanego odpoczynku.

W dniu 13 grudnia 2007 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali łotewski pojazd ciężarowy przewożący przesyłki kurierskie z terytorium Francji do Litwy, Łotwy i Estonii. W trakcie czynności kontrolnych kierującego pojazdem poddano badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badania wykazały, że kierowca prowadzący pojazd był nietrzeźwy. W czasie pierwszego pomiaru stwierdzono 0,61 mg/l, drugi pomiar wykazał 0,59 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Sprawę przekazano policji.

W dniu 23 listopada 2007 r. w czasie działań kontrolnych inspektorzy WITD w Białymstoku zatrzymali do kontroli pojazd typu bus marki Mercedes Sprinter wraz z przyczepą marki Niewiadów. Pojazdem przewożono na trasie Sokółka – Londyn 5 osób oraz 4 paczki nadane do przewozu przez osoby inne niż znajdujące się w pojeździe podczas kontroli. Kierowca nie okazał wypisów z licencji na przewozy rzeczy ani osób, pojazd nie został wyposażony w tachograf (łączna dopuszczalna masa całkowita zestawu pojazdów wyniosła 4350 kg).
W związku z powyższym zostało wszczęte postępowanie administracyjne wobec przedsiębiorcy wykonującego transport w kierunku nałożenia kary pieniężnej za:

  • wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji,
  • wykonywanie przewozu drogowego pojazdem niewyposażonym w urządzenie rejestrujące (tachograf).
W przypadku potwierdzenia wymienionych naruszeń przewoźnikowi grozi kara w wysokości 19 tys. zł, (wysokość kary podlega ograniczeniu do 15 tys. zł).
W roku bieżącym jest to czwarta kontrola „busa”, podczas których stwierdzono wykonywanie transportu osób bez wymaganej licencji.

W dniu 23 listopada br., na drodze krajowej nr 8 w okolicach Przewalanki, w godzinach przedpołudniowych inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli pojazd ciężarowy należący do przewoźnika łotewskiego. W trakcie wykonywania czynności kontrolnych kierującego pojazdem poddano badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badania wykazały, że kierowca prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości. W czasie pierwszego pomiaru stwierdzono 0,77 mg/l, drugi pomiar wykazał 0,75 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Sprawę przekazano policji.

Jest to już 25 przypadak kierowania pojazdem przez kierowcę w stanie nietrzeźwym stwierdzony przez inspektorów WITD w Białymstoku w roku 2007. Wcześniej 20 listopada br. na drodze krajowej nr 65 w Grabówce zatrzymano polskiego kierowcę, kierującego zestawem pojazdów (ciągnik plus naczepa), u którego stwierdzono 0,60 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

W dniu 22 listopada 2007 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku oraz Oddziału Kowieńskiego Państwowej Inspekcji Transportu Drogowego przy Ministerstwie Transportu Republiki Litwy po raz szósty przeprowadzili wspólne kontrole drogowe.

W czasie wspólnych działań przeprowadzanych na punktach kontrolnych w Kalwarii i na przejściu granicznym Kalwaria – Budzisko po stronie litewskiej oraz w Budzisku i Szypliszkach po stronie polskiej skontrolowano 36 pojazdów, w tym: 12 polskich, 2 niemieckie, 5 litewskich, 1 estoński, 10 łotewskich, 1 białoruski, 2 węgierskie, 3 czeskie.

Inspektorzy ITD wydali 6 decyzji administracyjnych o nałożeniu kary pieniężnej oraz 5 kierowców ukarali mandatami karnymi, natomiast inspektorzy Inspekcji litewskiej nałożyli 7 kar finansowych. Kary dotyczyły przede wszystkim naruszeń przepisów o czasie pracy kierowców oraz przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych.
Podczas spotkania Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Białymstoku Mikołaja Linkiewicza oraz Zastępcy Głównego Inspektora Inspekcji Transportu Drogowego Republiki Litwy Romanasa Vilčinskasa dokonano podsumowania wspólnych kontroli za rok bieżący. W ramach 6 skoordynowanych działań skontrolowano 252 pojazdy, w tym m.in. 70 pojazdów polskich i 49 litewskich, ponadto kontrolowano pojazdy należące do przewoźników łotewskich, estońskich, czeskich, oraz z innych krajów. Inspektorzy polscy stwierdzili 71 naruszeń przepisów dotyczących czasu pracy kierowców oraz przepisów dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, 23 naruszenia przepisów Prawa o ruchu drogowym oraz jedno naruszenie ustawy o drogach publicznych, w wyniku czego wydali 41 decyzji administracyjnych o nałożeniu kary pieniężnej na przewoźników oraz nałożyli 31 mandatów karnych na kierowców za naruszenia przepisów Prawa o ruchu drogowym i ustawy o transporcie drogowym. Strona litewska nałożyła łącznie 43 kary finansowe.

W czasie spotkania ustalono wstępnie zasady współpracy między WITD w Białymstoku a Oddziałem Kowieńskim Inspekcji Transportu Drogowego Republiki Litwy na rok 2008. Przyjęto, że w roku przyszłym również zostanie przeprowadzonych 6 wspólnych działań kontrolnych w miesiącach od kwietnia do listopada.

W dniu 6 listopada 2007 r. na drodze krajowej numer 8 w miejscowości Suwałki inspektorzy WITD w Białymstoku dokonali kontroli pojazdu należącego do przewoźnika polskiego. W wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu inspektor ustalił, że do łańcucha kinematycznego tachografu zostało wpięte niedozwolone urządzenie, tzw. wyłącznik służący do manipulacji czasem pracy kierowcy, rejestrowanym przez tachograf.

W związku ze stwierdzonym stanem faktycznym zostało wszczęte postępowanie w celu nałożenia kary pieniężnej na przewoźnika za wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące (tachograf), do którego podłączone zostały niedozwolone urządzenia dodatkowe. Grozi za to kara w wysokości 10 tys. złotych. Zatrzymano dowód rejestracyjny kontrolowanego pojazdu.

Ponadto w dniu 6 listopada br., na drodze krajowej numer 8 w miejscowości Suwałki inspektorzy zatrzymali do kontroli pojazd należący również do polskiego przewoźnika, wykonujący międzynarodowy przewóz drogowy na trasie Niemcy - Litwa. Analiza danych zapisanych na wykresówkach okazanych przez kierowcę wykazała naruszenia obowiązujących norm czasu pracy tj. skrócenie odpoczynku dobowego o 6 godzin i 53 minuty. Najdłuższy okres nieprowadzenia pojazdu w ciągu 24 godzin wyniósł 2 godziny i 7 minut. Jazda dzienna pomiędzy dwoma okresami odpoczynku wyniosła 18 godzin- przekroczenie maksymalnego dziennego czasu jazdy o 8 godzin.

Wszczęto postępowanie administracyjne. Za wymienione naruszenia obowiązujących przepisów grozi kara w wysokości 4300 zł. Kierowcę ukarano mandatem karnym w wysokości 300 zł.

W dniu 7 listopada 2007 r. na drodze krajowej numer 65 w Białymstoku inspektorzy dokonali kontroli pojazdu wykonującego krajowy transport drogowy, należącego do przewoźnika polskiego. W wyniku kontroli czasu pracy kierowcy kierującego pojazdem stwierdzono rażące naruszenia przepisów związanych z czasem pracy. Ustalono, że kierowca wielokrotnie przekroczył maksymalny czas prowadzenia pojazdu bez wymaganej przerwy tj.

  • o czas 55 minut- kierowca prowadził dwukrotnie pojazd bez wymaganej przerwy przez 5 godzin i 25 minut
  • o czas 2 godzin- kierowca prowadził pojazd bez wymaganej przerwy przez 6 godzin i 30 minut,
  • o czas 50 minut- kierowca prowadził pojazd bez wymaganej przerwy przez 5 godzin i 20 minut,
  • o czas 30 minut- kierowca prowadził pojazd bez wymaganej przerwy przez 5 godzin.
Wymieniony kierowca dwukrotnie skrócił także wymagany dzienny czas odpoczynku i przekroczył maksymalny dzienny okres prowadzenia pojazdu tj.
  • odpoczynek wykonany przez kierowcę wyniósł 5 godzin i 15 minut- skrócenie o 3 godziny i 45 minut, dzienny okres prowadzenia pojazdu wyniósł 20 godzin i 30 minut- przekroczenie o 10 godzin i 30 minut,
  • odpoczynek wykonany przez kierowcę wyniósł 6 godzin i 20 minut- skrócenie o 2 godziny i 40 minut, dzienny okres prowadzenia pojazdu wyniósł 12 godzin- przekroczenie o 2 godziny.
W związku ze stwierdzonym stanem faktycznym, zostało wszczęte postępowanie w celu nałożenia kary pieniężnej na przewoźnika. Wymienione naruszenia zagrożone są karą w wysokości 9400 zł. Ponadto kierowca został ukarany mandatem karnym w wysokości 1000 zł.

W dniu 6 listopada br., tym razem na drodze krajowej nr 8 w okolicach Przewalanki, w godzinach przedpołudniowych inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli pojazd ciężarowy należący do polskiego przewoźnika. W trakcie wykonywania czynności kontrolnych kierującego pojazdem poddano badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badania wykazały, że kierowca prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości. W czasie pierwszego pomiaru stwierdzono 0,80 mg/l, drugi pomiar wykazał 0,77 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Sprawę przekazano policji.

Jest to trzeci przypadak kierowania pojazdem przez keirowcę w stanie nietrzeźwym stwierdzony przez inspektorów WITD w Białymstoku od 29 października br. oraz 23 w roku 2007.

W dniu 31 października 2007 r. w godzinach wieczornych w Łomży inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli łotewski pojazd ciężarowy. W trakcie wykonywania czynności kontrolnych kierującego pojazdem poddano badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badania wykazały, że kierowca prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości. W czasie pierwszego pomiaru stwierdzono 0,86 mg/l, drugi pomiar wykazał 0,73 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Sprawę przekazano policji.

Jest to 22 przypadek kierowania pojazdem przez kierowcę pod wpływem alkoholu stwierdzony przez inspektorów WITD w Białymstoku w 2007 roku.

W dniu 29 października 2007 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali łotewski pojazd ciężarowy wykonujący transport materiałów niebezpiecznych pomiędzy terytorium Niemiec i Estonii. W trakcie czynności kontrolnych kierującego pojazdem poddano badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badania wykazały, że kierowca prowadził pojazd w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. W czasie pierwszego pomiaru stwierdzono 0,18 mg/l, drugi pomiar wykazał 0,15 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Sprawę przekazano policji.

Jest to 21 przypadek kierowania pojazdem przez kierowcę pod wpływem alkoholu stwierdzony przez inspektorów WITD w Białymstoku w 2007 roku.

W dniu 26 października 2007r. na drodze krajowej 8 w miejscowości Wyszomierz inspektorzy z WITD w Białymstoku zatrzymali do kontroli pojazd należący do przewoźnika ukraińskiego. Podczas kontroli stwierdzono, że do łańcucha kinematycznego przyrządu kontrolnego zostały podłączone przewody służące do manipulacji czasem pracy kierowców, rejestrowanym przez tachograf. Ponadto analiza wykresówek okazanych do kontroli wykazała, iż kierowcy niewłaściwie operowali przełącznikiem grup czasowych(selektorem).Za naruszenia obowiązujących przepisów wydana została decyzja administracyjna na kwotę 10300zł. Zatrzymano dowód rejestracyjny kontrolowanego pojazdu.