Na spotkaniu zorganizowanym w publicznym przedszkolu przy ulicy Mickiewicza 20 w Zabłudowie w dniu 28 listopada 2018 r. odbyły się zajęcia dla dzieci, podczas których inspektorzy przybliżyli wychowankom wykonywany zawód. Należy podkreślić fakt uznania przez przedszkolaków i nauczycieli zawodu inspektora interesującym, a przez to zasługującym na bliższe poznanie w ramach trwającego w placówce miesiąca ciekawych zawodów.

96 przedszkolaków zasypało inspektorów gradem pytań na temat codziennej pracy oraz skali trudności napotykanych podczas kontroli. Korzystając z okazji, pogadankę rozszerzono o prezentację Krokodyla Tirka na tematy szeroko pojętego bezpieczeństwa na drodze. Choć z prezentacji, to w sposób przystępny Tirek przypominał zasady bezpieczeństwa i prawidłowego zachowania się na drodze czy bezpiecznej drogi do przedszkola.

Uczniowie byli pod wrażeniem zarówno oznakowanego pojazdu inspekcyjnego, jak i pozostałego wyposażenia, prezentowanych na zakończenie spotkania.

Podsumowując, przedstawiona tematyka przekazywana poprzez zabawę, cieszyła się dużym zainteresowaniem, a zakładany cel spotkania określony jako przybliżenie zawodu inspektora oraz podniesienie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa dzieci z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zabłudowie został osiągnięty.

Wydają się to potwierdzać także skierowane do inspektorów serdeczne podziękowania kadry pedagogicznej placówki na zakończenie spotkania.

W przyszłości spotkania takie będą kontynuowane.

Na przestrzeni ostatnich trzech dni inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku (o/Łomża oraz Białystok) wyeliminowali z ruchu potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa innych użytkowników.

Można stwierdzić, iż zatrzymani do rutynowych kontroli kierowcy z ułańską fantazją zostali sprowadzeni na ziemię.

Na dawnym drogowym przejściu granicznym w Budzisku, 18.11.2018 r., poddano kontroli kierowcę litewskiego pojazdu członowego wjeżdżającego na terytorium RP, udającego się w trasę Litwa - Dania z ładunkiem mebli tapicerowanych .  W związku z podejrzeniem, iż prowadzący może być pod wpływem alkoholu, podjęto decyzję o wstępnej weryfikacji urządzeniem elektronicznym Alco-blow na obecność alkoholu  wydychanym powietrzu. Podejrzenia potwierdził uzyskany wynik. Wezwani na miejsce funkcjonariusze Policji  z KMP w Suwałkach przebadali kierowcę alkomatem na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badania wykazały, że kierowca prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości. W czasie pierwszego pomiaru stwierdzono 0,23 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. W kolejnym padł wynik 0,20 mg/l. Obywatel Litwy nie uznał przedstawionych wyników, co skutkowało jego doprowadzeniem przez  prowadzących czynności na pobranie krwi.

Bliźniaczo podobna sytuacja miała miejsce 20.11.2018 r., gdzie zatrzymany do kontroli w Białymstoku również kierowcę pojazdu członowego udającego się w kierunku granicy zewnętrznej UE, przewożącego sprzęt elektroniczny na trasie Niemcy – Polska – Rosja. Podejrzenie kontrolujących co do prowadzenia pod wpływem alkoholu zostało potwierdzone przy użyciu Alco-blow. Funkcjonariusze Policji  z KMP w Białymstoku przebadali kierowcę alkomatem na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Uzyskane wyniki były identyczne jak w pierwszym przypadku. Różnica polegała jedynie na uznaniu uzyskanych wyników przez kierowcę będącego obywatelem Białorusi.

W każdym z przypadków należy podkreślić całkowity brak odpowiedzialności kontrolowanych, gdyż do chwili zatrzymania obydwaj kierowali odpowiednio ponad 1 godzinę i 3 godziny pojazdami o dmc 40 ton, co wskazuje ewidentnie na rozpoczęcie prowadzenia pojazdu w stanie znacznej nietrzeźwości.

Dalsze czynności przejęli funkcjonariusze Policji.

Praktyka kontrolna na drodze pokazuje, że inspektorów ITD niewiele już może zaskoczyć. A jednak…

Zatrzymany do rutynowej kontroli w dniu 11.11.2018 r. na byłym drogowym przejściu granicznym pojazd przewoźnika polskiego wjeżdżający na terytorium RP  był prowadzony przez jednego kierowcę na trasie Litwa – Rumunia. Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku na wstępie stwierdzili fakt kierowania na karcie kierowcy, która nie była własnością kontrolowanego. To zwiastowało nieprawidłowości co do przestrzegania norm czasu pracy. Jednak wyniki wnikliwej analizy zapisów czasu pracy z pamięci masowej tachografu zaskoczyły nawet kontrolujących. Kierowca w okresie kontrolnym oprócz swojej karty kierowcy dysponował jeszcze dwiema innymi, których aktywnie używał w momencie wyczerpania swoich maksymalnych czasów prowadzenia dopuszczonych przepisami.  
Kierujący:

  • 8-krotnie przekroczył dopuszczalny dzienny czas odpoczynku dziennego
  • 6-krotnie przekroczył maksymalny czas prowadzenia bez przerwy
  • 14-krotnie skrócił wymagany dzienny odpoczynek
  • 4-krotnie skrócił wymagany odpoczynek tygodniowy
  • 3-krotnie przekroczył  dopuszczalny tygodniowy czas prowadzenia
  • 3-krotnie przekroczył  dopuszczalny dwutygodniowy czas prowadzenia
  • przekroczył 6 kolejnych okresów 24 h od uprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku.

O skali 40 stwierdzonych naruszeń świadczy przekroczenie wskazanej przepisami górnej granicy kary administracyjnej 12000 zł, przewidzianej w postępowaniu administracyjnym na podmiot wykonujący przewóz, aż o 77 350 zł. Kontrolowany kierujący został ukarany 34 mandatami karnymi na kwotę blisko 22 850 zł,  w stosunku do osoby zarządzającej zostanie wszczęte stosowne postepowanie administracyjne. Karty kierowcy nie będące własnością kierującego zostały zatrzymane celem przekazania do wystawcy.

Inspektorzy zakończyli ten horrendalnie długi czas pracy kontrolowanego,  nakazując bezwarunkowo kierowcy wykonanie w końcu odpoczynku tygodniowego.

W Społecznej Szkole Podstawowej Nr 4 Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego przy ulicy Dzielnej 19 w Białymstoku 4 października 2018 roku odbyły się zajęcia dla dzieci na temat bezpiecznej drogi do szkoły. Podczas spotkania, zorganizowanego na zaproszenie kadry pedagogicznej szkoły, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego przeprowadzili pogadankę o zasadach bezpieczeństwa i prawidłowego zachowania się na drodze. Prezentacja „Przygód krokodylka Tirka” stanowiła doskonałe uzupełnienie przedstawianych tematów.

Dodatkowo uczniom oraz nauczycielom zaprezentowany został sprzęt wykorzystywany podczas codziennych kontroli. Wszyscy byli pod wrażeniem zarówno oznakowanego pojazdu inspekcyjnego, jak i motocykla służbowego, udostępnionych na zakończenie.

Podsumowując, tematyka bezpieczeństwa przedstawiana poprzez zabawę, cieszyła się dużym zainteresowaniem, a cel określony jako podniesienie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa uczniów ze Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 4 Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego został osiągnięty.

Serdeczne podziękowania kadry pedagogicznej placówki, skierowane do inspektorów na zakończenie, potwierdzają celowość kontynuacji podobnych działań edukacyjnych w przyszłości.

10 i 11 października 2017 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku wraz z inspektorami z województwa Mazowieckiego
i Warmińsko-Mazurskiego uczestniczyli we wspólnych działaniach kontrolnych pod nazwą „Drogołamacz”. Do zadań inspektorów biorących udział w akcji należało: ważenie samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej  powyżej 3,5 t, kontrola czasu jazdy i odpoczynków kierowców, sprawdzanie wymaganych dokumentów oraz stanu technicznego ciężarówek.

Akcja miała na celu wyeliminowanie z ruchu przeciążonych pojazdów niszczących infrastrukturę drogową oraz kształtowanie świadomości wśród kierowców o konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego i ustawy o drogach publicznych. W działaniach wykorzystano zarówno motocykle jak i służbowe samochody oznakowane.

W wyniku przeprowadzonych działań skontrolowano 27 ciężarówek. W związku z naruszeniami przepisów związanych z przekroczeniem dopuszczalnej masy całkowitej i nacisku osi pojazdów wobec przedsiębiorców wszczęto 3 postępowania administracyjne zagrożone karami w łącznej kwocie 18000 zł., a za stwierdzone naruszenia z zakresu ustawy o transporcie drogowym 3 wyjaśniające postępowania na sumę 8100 zł.

Za naruszenia przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym na kierowców nałożono 17 mandatów karnych na kwotę 2400 zł. natomiast za naruszenia przepisów Ustawy o transporcie drogowym 5 mandatów na sumę 1000 zł. Ponadto w związku z naruszeniami przy przewozie towarów niebezpiecznych wobec jednego przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą 300 zł.

W związku z nienależytym stanem technicznym kontrolowanych pojazdów zatrzymano 1 dowód rejestracyjny.
Działania będą kontynuowane w przyszłości.

Na spotkaniu zorganizowanym w Niepublicznym Przedszkolu EUROPRYMUSEK przy ulicy Ciołkowskiego 54 w Białymstoku w dniu 21 września 2018 r. odbyły się zajęcia dla dzieci na temat bezpiecznej drogi do przedszkola. Na zaproszenie kadry pedagogicznej Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego przeprowadzili pogadankę na temat zasad bezpieczeństwa i prawidłowego zachowania się na drodze.
Dodatkowo przedszkolakom zaprezentowany został sprzęt wykorzystywany podczas codziennych kontroli. Uczniowie byli pod wrażeniem zarówno oznakowanego pojazdu inspekcyjnego, jak i motocykla służbowego, prezentowanych na zakończenie spotkania.

Podsumowując, przedstawiona tematyka bezpieczeństwa przekazywana poprzez zabawę, cieszyła się dużym zainteresowaniem, a zakładany cel spotkania określony jako podniesienie wiedzy i bezpieczeństwa dzieci z Niepublicznego Przedszkola EUROPRYMUSEK został osiągnięty. Wydają się to potwierdzać także serdeczne podziękowania kadry pedagogicznej placówki skierowane na zakończenie do inspektorów.

W przyszłości spotkania takie będą kontynuowane.

19 września 2018 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Konsultacyjno-Doradczego przy Wojewódzkim Inspektorze Transportu Drogowego w Białymstoku.

W spotkaniu, obok przedstawicieli organizacji i przedsiębiorstw związanych z wykonywaniem przewozów drogowych, uczestniczył  przedstawiciel Wojewody Podlaskiego,   Krajowej Administracji Skarbowej, Policji i Delegatury Północno – Wschodniej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Zgromadzeni zostali zapoznani z wynikami kontroli dokonanych w 2018 r. przez inspektorów z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Omówiono zmiany w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz efekty kontroli zezwoleń na terenie byłego przejścia granicznego w Budzisku.

Zebranym zaprezentowano nowego „busa” zakupionego przez WITD ze środków Wojewody Podlaskiego.

Kolejne posiedzenie Zespołu Konsultacyjno-Doradczego jest planowane pod koniec bieżącego roku.

Dzisiaj 4 września 2018 r. Pan Łukasz Bryła Z-ca Głównego Inspektora Transportu Drogowego przybył z wizytą do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku.

Na spotkaniu z pracownikami WITD Z-ca Głównego Inspektora omówił obecną sytuacją Inspekcji oraz prace nad projektem dotyczącym odzespolenia. Poruszył bardzo ważne kwestie dotyczące spraw związanych ze zmianami przepisów oraz planowanymi działaniami i rozwoju Inspekcji Transportu Drogowego. Ponadto przekazał wiadomość o realizacji nowego projektu związanego z zakupem  sprzętu na potrzeby kontrolne.

Na koniec spotkania Z-ca Głównego Inspektora Transportu Drogowego odpowiedział na pytania pracowników dotyczące przyszłości Inspekcji oraz spraw bieżących.

48,3 tony i 43,1 tony ważyły pięcioosiowe ciężarówki z kruszywem przeznaczonym do budowy linii kolejowej. Dopuszczalna masa całkowita każdego z zatrzymanych pojazdów wynosiła 40 t.  Przewoźnikom grożą wysokie kary za przeładowanie pojazdów.

Pojazdy przewożące kruszywo na budowę linii kolejowych zostały zatrzymane do kontroli na drodze wojewódzkiej 687 w czwartek (9 sierpnia br.) na terenie powiatu hajnowskiego przez inspektorów WITD w Białymstoku.

Inspektorzy zważyli trzy zatrzymane pojazdy i w każdym przypadku stwierdzili nieprawidłowości. Pojazdy okazały się nadmiernie lub nieprawidłowo załadowane. Rzeczywista masa całkowita pierwszej z ciężarówek wynosiła 48,3t. Przekroczono zatem dopuszczalną wartość, którą ustawodawca określił na 40t, o 8,3t. Dopuszczalny nacisk osi napędowej, której maksymalna wartość mogła wynieść 8 t, został przekroczony o 3,08t. Dopuszczalny nacisk osi wielokrotnej (dopuszczalne 24t) został przekroczony o 5,4t. W drugim przypadku w wyniku ważenia także ujawniono przekroczenia. Przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej o 3,1t, przekroczenie dopuszczalnego nacisku osi napędowej o 4,3t oraz osi wielokrotnej o 0,5t.

Ważenie ostatniego z zatrzymanych pojazdów ujawniło przekroczenie tylko nacisku osi napędowej o 1,5t i z uwagi na rodzaj przewożonego ładunku postępowania administracyjnego w tym przypadku nie wszczynano. Jednak zdziwienie kontrolujących wzbudziło koło pojazdu oblepione materiałem użytym do budowy drogi, dowód na postępujące niszczenie drogi o najniższym możliwym standardzie 8t.

Znaczne przeładowanie ciężarówek wpływa na degradację dróg, szczególnie kiedy temperatura nawierzchni znacznie wzrasta przy panujących upałach Przeładowane pojazdy stwarzają również zagrożenie bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego. W szczególności droga hamowania takiego pojazdu znacznie się wydłuża oraz jest naruszona jego stateczność.

Dopiero po rozładunku nadmiaru kruszywa na inne pojazdy przy użyciu koparki, ciężarówki mogły odjechać z miejsca kontroli. Wobec przewoźników rozpoczęto postępowania administracyjne. Grożą im najwyższe kary pieniężne przewidziane przez ustawodawcę, czyli po 15 tys. zł. za przeładowany pojazd.

W dniu 31 lipca na ul. Reja w Suwałkach, około godziny 20:45, inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku Oddziału Terenowego w Suwałkach, podczas zjazdu z punktu kontrolnego zauważyli podejrzanie poruszający samochód osobowy marki Skoda. Kierowca zdecydowanie miał problem z utrzymaniem prawidłowego toru jazdy.

W związku z podejrzeniem, iż prowadzący może być pod wpływem alkoholu podjęto decyzję o jego zatrzymaniu. W momencie próby zatrzymania pojazd wykonał manewr skrętu na stację paliw, gdzie zatrzymał się. Po podejściu do pojazdu inspektorzy wyczuli od kierowcy intensywną woń alkoholu. Aby uniemożliwić dalszą jazdę, zabezpieczono kluczyki do samochodu, a o sytuacji natychmiast poinformowano dyżurnego KMP w Suwałkach. Przybyli na miejsce funkcjonariusze Policji przebadali kierowcę alkomatem na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.  Badania wykazały, że kierowca prowadził pojazd w stanie znacznej nietrzeźwości. W czasie pierwszego pomiaru stwierdzono 1,72 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. W kolejnym padł wynik 1,74 mg/l.

Warto podkreślić, iż w samochodzie podczas zatrzymania znajdowała się jego właścicielka. Ta jednak ze względu na swój stan nietrzeźwości przekazała pojazd do kierowania zatrzymanemu za kierownicą koledze, który nie powinien prowadzić nie tylko ze względu na spożycie alkoholu, ale także ze względu na brak wymaganych uprawnień. Jako powód udziału w ruchu publicznym zatrzymani wyjaśniali, że zgłodnieli i postanowili zjeść coś na mieście.

Dalsze czynności, związane z podejrzeniem popełnienia przestępstw przez kontrolowanego kierowcę, przejęli funkcjonariusze Policji.