W trosce o bezpieczeństwo pasażerów oraz ujednolicenia zasad dostępu do rynku przewozu osób w grudniu 2015 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku i funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku uczestniczyli we wzmożonych działaniach ukierunkowanych na kontrole „taksówek”.

W ich wyniku inspektorzy dokonali kontroli 189 samochodów. W wyniku stwierdzenia naruszeń z ustawy o transporcie drogowym na kierowców nałożono 15 mandatów karnych na kwotę 14500 zł. Ponadto za naruszenia ustawy Prawo o ruchu drogowym 2 kierowców ukarano mandatami karnymi.

Dodatkowo wobec jednego z przedsiębiorców wszczęto wyjaśniające postępowanie administracyjne zagrożone karą 2000 zł.

W związku z nienależytym stanem technicznym pojazdów zatrzymano 4 dowody rejestracyjne.

Działania będą kontynuowane w przyszłości.

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku w dniu 17 grudnia 2015 r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Suchowola zatrzymali do kontroli pojazd należący do przewoźnika litewskiego.

Kontrolowanym pojazdem wykonywany był międzynarodowy transport drogowy z Polski do Litwy. Samochód z naczepą służył do przewozu materiału niebezpiecznego UN1824- wodorotlenek sodowy w roztworze.

Podczas oględzin tachografu i jego elementów składowych stwierdzono wyłącznik tachografu. Niedozwolone urządzenie służyło do manipulacji czasem pracy kierowcy.

Przedsiębiorca wykonujący przewóz wpłacił kaucję na poczet kary w wysokości 6000 zł. Kierowca za popełnione naruszenia ukarany został mandatami karnymi na łączną kwotę   4000 zł.

W dniu 2 grudnia 2015r. na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Wasilków inspektorzy z Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli pojazd należący do przewoźnika rosyjskiego.

W czasie oględzin tachografu i jego części składowych kontrolujący stwierdzili, że zainstalowany został niedozwolony wyłącznik tachografu sterowany pilotem za pomocą, którego kierowca dokonywał samowolnej ingerencji w pracę urządzenia rejestrującego zainstalowanego w pojeździe. Kierujący pojazdem przy pomocy zabronionego urządzenia powodował zmianę  w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi. Podczas jazdy tachograf rysował odpoczynek.

Wobec przedsiębiorcy wszczęte zostało postępowanie administracyjne. Na poczet kary pieniężnej pobrano kaucję w wysokości 6000zł. Kierowcę ukarano mandatami karnymi na łączną kwotę 4000zł.

Jeszcze tego samego dnia inny patrol z WITD w Białymstoku na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Białystok zatrzymał do kontroli ciężarówkę należącą do przewoźnika litewskiego. Także w tym przypadku okazało się, że kierowca posługiwał się niedozwolonym urządzeniem zamontowanym w pojeździe.

Wobec przedsiębiorcy wszczęto wyjaśniające postępowanie administracyjne zagrożone karą 6000zł. W związku ze stwierdzonymi naruszeniami kierującego ukarano mandatami karnymi na sumę 4000zł.

Działania ukierunkowane na wykrywanie manipulacji oraz niedozwolonych urządzeń będą kontynuowane.

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku w dniu 2 listopada 2015 r. na drodze krajowej nr 61 w miejscowości Grajewo zatrzymali do kontroli drogowej pojazd członowy należący do przewoźnika rosyjskiego.

Wyniki kontroli okazały się co najmniej zaskakujące i jednocześnie przerażające.

Kierującego pojazdem poddano badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Wskazania urządzenia potwierdziły stan nietrzeźwości. W czasie pierwszego pomiaru stwierdzono 0,32 mg/l co stanowi około 0,64 ‰ alkoholu w wydychanym powietrzu. Drugi pomiar to odpowiednio 0,34 mg/l  czyli 0,68 ‰.

W wyniku analizy danych z urządzenia kontrolno-pomiarowego (tachografu cyfrowego) zamontowanego w ciężarówce stwierdzono rażące naruszenia czasu pracy kierowcy prowadzącego pojazd:

 • dwukrotne przekroczenie maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu o 12 godzin i 53 minuty, o 3 godziny i 1 minutę;
 • czterokrotne przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy o 2 godziny i 6 minut, o 1 godzinę i 44 minuty, o 29 minut; o 22 minuty;
 • sześciokrotne skrócenie dziennego czasu odpoczynku o 4 godziny i 34 minuty, o 7 godzin i 10 minut, o 1 godzinę i 15 minut, o 3 godziny i 13 minut, o 4 godziny i 54 minuty, o 29 minut;
 • przekroczenie tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu o 1 godzinę i 53 minuty;
 • dwukrotne skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku o 3 godziny i 28 minut, o 8 godzin i 16 minut;
 • nierejestrowanie za pomocą urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami wobec przedsiębiorcy zostało wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone maksymalną karą przewidzianą w ustawie o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. ograniczoną do kwoty 10000 zł.

Kierowcę ukarano mandatami karnymi na łączną sumę  9100 zł.

W związku ze stwierdzonym stanem nietrzeźwości kierowcę przekazano funkcjonariuszom Policji.

Do czasu uiszczenia kaucji na poczet kary pojazd umieszczono na parkingu strzeżonym.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku we wrześniu i październiku 2015 r. przeprowadził wzmożone kontrole pojazdów dowożących dzieci i młodzież do szkół.

W czasie działań kontrolnych sprawdzono 210 „gimbusów” dokonujących przewozów na terenie 71 gmin województwa podlaskiego.

W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli naruszeniami 6 kierowców ukarano mandatami karnymi – dwóch  za naruszenia przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz czterech ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Wobec 1 przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne.  Ze względu na zły stan techniczny pojazdów zatrzymano 17 dowodów rejestracyjnych. Stwierdzono m.in.:

 • nieszczelny układ wydechowy;
 • wycieki płynów eksploatacyjnych;
 • uszkodzone mocowania siedzeń;
 • nadmierne luzy w układzie kierowniczym;
 • brak aktualnych badań technicznych.

Podczas kontroli sprawdzana była także trzeźwość kierujących autobusami. W wymienionym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Na „gimbusy” inspektorzy będą zwracać baczną uwagę cały rok i gdy zajdzie potrzeba, będą je kontrolować.

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku  w dniu 21 października 2015 r. uczestniczyli w ogólnopolskich działaniach zainicjowanych przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Kontrole stanu trzeźwości kierowców pojazdów, wykonujących przewóz osób środkami komunikacji miejskiej dokonywane były na przystankach autobusowych w Białymstoku, Suwałkach i Łomży. W akcji w Białymstoku uczestniczyli funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji. W sumie sprawdzono 183 kierujących.

Kilka miesięcy temu podczas tego rodzaju kontroli stwierdzono nietrzeźwego kierującego autobusem komunikacji miejskiej. Całe szczęście tym razem okazało się, że wszyscy kierowcy byli trzeźwi.

Działania będą kontynuowane w przyszłości.

Podczas kontroli drogowych w październiku 2015 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku stwierdzili bardzo dużo naruszeń związanych z manipulacjami dokonywanymi na czasie pracy kierowców oraz niedozwolonymi podłączeniami zabronionych urządzeń. Bardzo poważne naruszenia stwierdzali podczas kontroli pojazdów należących głównie do przewoźników zagranicznych.

Kontrolujący inspektorzy za wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące lub w cyfrowe urządzenie rejestrujące, do którego podłączone zostało niedozwolone urządzenie dodatkowe wpływające na niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia rejestrującego ukarali mandatami karnymi ośmiu kierowców na łączną kwotę 16000 zł.

Ponadto także ośmiu kierujących za nierejestrowanie za pomocą urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań urządzenia w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi ukarano mandatami karnymi na sumę 16000 zł.

Za samowolną ingerencję w pracę urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego zainstalowanego w pojeździe, wskutek której nastąpiła zmiana wskazań urządzenia w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy lub przebytej drogi ukarano mandatem karnym jednego kierowcę na kwotę 2000 zł.

Wobec przedsiębiorców, właścicieli pojazdów wszczęto 10 wyjaśniających postępowań administracyjnych. Każdemu z przewoźników tylko za jedno naruszenie polegające na nierejestrowaniu za pomocą urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi grozi kara w wysokości 5000 zł.

Działania ukierunkowane na wyeliminowanie pojazdów z ruchu, których kierowcy dopuszczają się manipulacji na czasie pracy kierowców i jeszcze dodatkowo stosują urządzenia zabronione będą kontynuowane.

W dniu 23 września 2015 r. w godzinach wieczornych na drodze krajowej nr 61 w miejscowości Łomża inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli zespół pojazdów należący do przewoźnika łotewskiego. Pojazdem wykonywany był transport drogowy na trasie Holandia - Łotwa.

W trakcie kontroli okazało się, że do tachografu podłączone zostało urządzenie zakłócające  jego pracę. Niedozwolone urządzenie powodowało rejestrację czasu pracy kierowców podczas jazdy jako odpoczynek.

Dodatkowo po analizie danych z kart kierowców oraz z urządzenia kontrolno-pomiarowego stwierdzono przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy, skrócenie przez obu kierowców odpoczynku dziennego oraz naruszenie obowiązku wczytywania danych z kart kierowców.

W związku z naruszeniami wobec przewoźnika wszczęte zostało postępowanie administracyjne. Pobrano kaucję w wysokości przewidywanej kary pieniężnej tj. 6550 zł. Kierowców ukarano mandatami karnymi na łączną kwotę 4500 zł.

Drogi województwa podlaskiego, mazowieckiego i warmińsko – mazurskiego ulegają stopniowej degradacji. Stan ten spowodowany jest w dużej mierze przez poruszające się przeciążone pojazdy ciężarowe. W związku z powyższym Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku wyszedł z inicjatywą przeprowadzenia skoordynowanych kontroli mających na celu wyeliminowanie przeciążonych przewozów niszczących infrastrukturę drogową oraz kształtowanie świadomości wśród kierowców konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego i ustawy o drogach publicznych.

W dniach 21 i 22 września br., przeprowadzono działania pod nawą „Drogołamacz”,  w których uczestniczyli inspektorzy z województw podlaskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.

W wyniku przeprowadzonych działań skontrolowano 92 pojazdy. W trakcie kontroli dokonano ważenia 32 samochodów. W związku z naruszeniami przepisów związanych z przekroczeniem dopuszczalnej masy całkowitej i nacisku osi pojazdów wobec przedsiębiorców wszczęto 3 postępowania administracyjne zagrożone karami w łącznej kwocie 11500 zł., a za stwierdzone naruszenia z zakresu ustawy o transporcie drogowym 6 wyjaśniających postępowań na sumę 13500 zł. Za naruszenia przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym na kierowców nałożono 8 mandatów karnych na kwotę 2050 zł. natomiast za naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym 10 mandatów na sumę 4700 zł. W związku z nienależytym stanem technicznym kontrolowanych pojazdów zatrzymano 2 dowody rejestracyjne.

Wspólne działania będą kontynuowane w przyszłości.

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku uczestniczą we wzmożonych działaniach ukierunkowanych na kontrole pojazdów dowożących dzieci i młodzież do szkół.

W dniu 11 września 2015 r. dokonano kontroli „gimbusów” w miejscowości Korycin. Podczas kontroli okazało się, że ich stan techniczny daleki jest od właściwego. Z trzech skontrolowanych pojazdów w dwóch stwierdzono usterki i zatrzymano dowody rejestracyjne.

Najpoważniejsze stwierdzone wady to:

 • uszkodzone mocowania siedzeń;
 • wycieki płynów eksploatacyjnych;
 • niesprawne oświetlenie;
 • nieszczelny układ pneumatyczny.

W jednym z tych przypadków kontrolujący inspektor wydał zakaz dalszej jazdy i wykonywania przewozów do chwili usunięcia usterek.

Wzmożone działania kontrolne będą kontynuowane.