Inspektorem może być osoba, która:

posiada obywatelstwo polskie;
ma nienaganną opinię i nie była karana za przestępstwo umyślne;
legitymuje się świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym;
posiada prawo jazdy co najmniej kategorii B;
ukończyła 23 lata oraz posiada wymagany stan zdrowotny;
złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny.

Zatrudnienie pracownika Inspekcji na stanowisku inspektora poprzedzone jest praktyką w ramach kursu specjalistycznego zakończonego egzaminem kwalifikacyjnym (art. 76 ustawy o transporcie drogowym).