Stosownie do art. 5 Dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006r. w sprawie minimalnych warunków wykonywania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylająca dyrektywę Rady 88/599/EWG – Państwa Członkowskie, co najmniej sześć razy w roku podejmą skoordynowane kontrole drogowe kierowców i pojazdów objętych zakresem stosowania rozporządzeń (EWG) nr 3820/85 i nr 3821/85.

Zgodnie z wytycznymi przedstawiciele Oddziału Kowieńskiego państwowej Inspekcji Transportu Drogowego przy Ministerstwie Transportu Republiki Litwy (Valstybiněs kelpu transporto inspekcijos Kauno skyrius prie Susisiekimo Ministerijos) i Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku uczestniczyli we wspólnych działaniach w dniach 15.04.2010r., 25.05.2010r., 14.06.2010r., 20.07.2010r., 17.08.2010r., 08.09.2010r. Działania kontrolne przeprowadzano m.in. na punktach kontrolnych w Kalwarii i na przejściu granicznym Kalwaria – Budzisko po stronie litewskiej oraz w Budzisku i Szypliszkach po stronie polskiej.

W wyniku przeprowadzonych działań skontrolowano 149 pojazdów, w tym 39 polskich, 33 litewskich, 34 łotewskich, 12 rosyjskich, 7 estońskich, 6 czeskich, 4 bułgarskie, 4 słowackie, 3 węgierskie, 2 niemieckie, 1 białoruski, 1 fiński, 1 holenderski, 1 serbski, 1 macedoński.

W trakcie kontroli stwierdzono 40 naruszeń rozporządzeń 561 i 3821 oraz przepisów umowy AETR, 2 naruszenia przepisów dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych, 4 naruszenia z zakresu ustawy o drogach publicznych, 1 naruszenie dot. braku licencji/zezwolenia, 15 innych naruszeń z zakresu ustawy o transporcie drogowym. Inspektorzy ITD nałożyli 16 decyzji administracyjnych na kwotę 20600 zł. i 16 mandatów na kwotę 3450 zł. Strona litewska nałożyła 18 kar finansowych na sumę 6245 litów.
Współpraca w ramach Euro Control Route będzie kontynuowana w 2011r.

W dniu 20 grudnia 2010 r. odbyło się pod przewodnictwem Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego czwarte w tym rok posiedzenie Zespołu Konsultacyjno-Doradczego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji zrzeszających przewoźników, jak też sami przewoźnicy oraz przedstawiciele Policji. W czasie spotkania przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego omówili najważniejsze zmiany w przepisach prawnych dotyczących transportu drogowego i prawa o ruchu drogowym oraz założenia do projektu Ramowego Planu Kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku na rok 2011. Zgromadzeni przedstawiciele branży transportowej poruszyli kwestię kontroli przedsiębiorstw przeprowadzanych przez Inspekcje Transportu Drogowego. Postulowali o zmianę sposobu typowania firm do kontroli. Wnioskowali aby liczba dni pracy kierowców kontrolowanych w danym przedsiębiorstwie była zależna od jego wielkości (liczba posiadanych pojazdów). W trakcie toczących się rozmów Podlaski Wojewódzki Inspektor Transporty Drogowego przedstawił plany budowy nowych miejsc do kontroli pojazdów. Omówił ich organizację i wyposażenie. Ponadto przedstawiciele przewoźników zwrócili uwagę na potrzebę wzmożenia kontroli posiadanych zezwoleń na międzynarodowy przewóz rzeczy przez przewoźników spoza Unii Europejskiej.

Kolejne Posiedzenia Zespołu Konsultacyjno - Doradczego będą zorganizowane w 2011 r., celem ułatwienia funkcjonowania firmom transportowym, a zwłaszcza eliminowania błędów wynikających z nieprawidłowego interpretowania przepisów prawa.

Na koniec spotkania Podlaski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego oraz przewoźnicy złożyli sobie wzajemnie życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

W dniu 22 grudnia 2010 r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Suchowola inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali
do rutynowej kontroli pojazd należący do przewoźnika włoskiego. W toku kontroli ustalono, że pojazdem wykonywano międzynarodowy transport drogowy rzeczy z Włoch do Łotwy.
Podczas kontroli inspektor stwierdził, że kierowca kontrolowanego pojazdu nie jest obywatelem kraju należącego do UE i nie posiada wymaganego świadectwa kierowcy. Dodatkowo analiza czasu pracy kierowcy, ujawniła:

  • Sześciokrotne skrócenie dziennego czasu odpoczynku przy wykonywaniu transportu drogowego o 7h 15min, o 7h 10min, o 6h, o 5h 30 min, o 2h 40 min, o 2h 15min.
  • Sześciokrotne przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu przy wykonywaniu przewozu drogowego o 9h 50min, o 6h 20min, o 5h 20min, o 4h, o 3h, o 2h 50 min.

Za stwierdzone naruszenia na przedsiębiorcę nałożono decyzję administracyjną w wysokości 13 500 zł, zaś kierowcę ukarano mandatem karnym w wysokości 1000 zł.

W dniach 13 – 14 grudnia 2010 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku przeprowadzili szkolenie z zakresu obsługi tachografów cyfrowych dla pięciu inspektorów z Białoruskiego Inspektoratu Transportu Drogowego. Program szkolenia obejmował obsługę oraz analizę wydruków z tachografów cyfrowych z użyciem trenażera. Inspektorzy z tut. Inspektoratu dodatkowo przedstawili i omówili stosowane przez kierowców manipulacje w cyfrowych urządzeniach rejestrujących, wpływające na jego niewłaściwe funkcjonowanie. Przeprowadzono wspólne działania kontrolne pod kątem prawidłowości w stosowaniu tachografów cyfrowych na punkcie kontrolnym w Przewalance.

Ponadto białoruscy inspektorzy zapoznali się ze strukturą organizacyjną WITD w Białymstoku.

 

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku podczas ostatnich ekstremalnie trudnych warunków atmosferycznych (opady śniegu) czynnie uczestniczyli w kierowaniu ruchem pojazdów ciężkich powodujących często zablokowanie przejazdu na niektórych odcinkach dróg. Wspólnie z funkcjonariuszami Policji, na wjeździe do Białegostoku od strony Augustowa, udrożniali trasę przejazdu zablokowaną przez pojazdy ciężkie.

Ponadto w dniu wczorajszym na odcinku Suwałki - Szypliszki, na drodze krajowej nr 8, uczestniczyli w zabezpieczaniu miejsca wypadku z udziałem samochodów ciężarowych.

W dniu 8 listopada 2010 r. w miejscowości Horodnianka inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku dokonali kontroli dwóch zespołów pojazdów należących do przewoźników krajowych, wykonujących przewóz drogowy
na trasie Litwa – Polska. W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych dokonano pomiaru długości, wysokości i szerokości pojazdów. Inspektorzy stwierdzili naruszenia przepisów ustawy o drogach publicznych, w zakresie:

  • przekroczenia dopuszczalnej długości pojazdu wraz z ładunkiem: w pierwszym pojeździe długość wyniosła 33,7 m zaś w drugim 34,6 m przy dopuszczalnej długości 16,5 m.
  • przekroczenia szerokości pojazdu z ładunkiem: w pierwszym pojeździe szerokość wyniosła 4,2 m a w drugim 4,0 m przy dopuszczalnej szerokości 2,55 m.

Za wykryte nieprawidłowości w stosunku do kontrolowanych przewoźników wszczęto wyjaśniające postępowania administracyjne, zagrożone w obu przypadkach karami pieniężnymi w wysokości po 2280 zł każde.
Dodatkowo w obu przypadkach zakazano dalszej jazdy do momentu uzyskania przez przewoźników odpowiedniego zezwolenia na przejazd pojazdu ponadnormatywnego
po drogach.

Inspektorzy z Podlaskiego Inspektoratu Transportu Drogowego w dniu 26 października br. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Korycin, podczas przejazdu na punkt kontrolny, zauważyli bardzo podejrzanie poruszający się pojazd osobowy marki VW Jetta. Samochód jechał „wężykiem”, otarł się o krawężnik. Funkcjonariusze WITD udali się za nim. Podejrzewali, że kierujący jest nietrzeźwy. Po kilkunastu metrach kierowca zatrzymał się i wysiadł. Miał kłopoty z utrzymaniem równowagi. Inspektorzy wyraźnie wyczuli woń alkoholu. Na miejsce został wezwany patrol Policji, który przeprowadził badanie kierowcy na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Pomiar wykazał 1,45 mg/l (około 3 promili) alkoholu w wydychanym powietrzu. Kontrolowany wykazał się wyjątkową bezmyślnością. W zatrzymanym pojeździe na przednim siedzeniu, bez fotelika i pasów bezpieczeństwa przewoził 3 letnie dziecko.

W dniu 21 października 2010r. na drodze krajowej nr 61 w miejscowości Szczuczyn inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku w czasie wykonywania czynności służbowych zatrzymali i dokonali kontroli drogowej autobusu wykonującego przewóz osób w linii regularnej należący do przewoźnika polskiego. Powodem podjęcia czynności było rażące przepełnienie autobusu. Inspektorzy stwierdzili przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym. Okazało się, że autobusem przewożonych jest o 20 osób, dzieci i młodzieży, za dużo. Kierowcę ukarano mandatem karnym. Pasażerowie opuścili pojazd.

Wojewoda Podlaski Maciej Żywno przyglądał się kolejnym działaniom podlaskich służb zorganizowanych w ramach akcji "Bezpieczena jesień". Tym razem służbą wiodącą była Inspekcja Transportu Drogowego w Białymstoku, a pozostałe służby - policja, pogranicznicy i celnicy wspierali inspektorów. Oprócz poprawy bezpieczeństwa na drogach w południowej części województwa podlaskiego celem akcji było sprawdzenie koordynacji służb przez Wojewodę.

Punkty kontroli zostały usytuowane w Siemiatyczach i na trasach dojazdowych do tej miejscowości. Podczas działań przeprowadzono 719 kontroli. Zatrzymano jednego nietrzeźwego kierowcę i jednego kierowcę w stanie po spożyciu alkoholu. Ponadto zatrzymano 3 dowody rejestracyjne w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami, 36 kierowców ukarano mandatami a przeciwko 2 kolejnym skierowano wnioski o ukaranie do sądu.

Wcześniej w ramach "Bezpiecznej jesieni" odbyły się dwie akcje: na trasie Białystok- Jeżewo i wszystkich drogach wyjazdowych z Białegostoku (służbą wiodącą była policja) oraz w powiatach suwalskim i augustowskim (służbą wiodącą była straż graniczna). Wkrótce odbędą się kolejne działania, które tym razem - przy wsparciu pozostałych służb - zorganizują celnicy. Na początku listopada podczas posiedzenia zespołu zarządzania kryzysowego zostaną omówione i podsumowane wyniki wszystkich działań.

We wrześniu 2010 r. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku prowadził z własnej inicjatywy wzmożone kontrole dowozu dzieci do szkół. Akcją kontrolną objęto 40 gmin województwa podlaskiego. W czasie działań kontrolnych sprawdzono 113 autobusów dowożących dzieci do szkół. W wyniku kontroli zatrzymano 8 dowodów rejestracyjnych ze względu na zły stan techniczny pojazdów. Stwierdzono m.in. wycieki płynów eksploatacyjnych, nieszczelny układ pneumatyczny, niesprawne światła, nadmierne zużycie bieżnika opon, zniszczone siedzenia dla pasażerów, brak ważnych badań technicznych.

Ponadto inspektorzy stwierdzili, że 13 kierowców nie posiadało wymaganych wpisów do prawa jazdy uprawniających do wykonywania przewozu osób (wpisy potwierdzające ukończenie kursu dokształcającego oraz wykonanie badań lekarskich i psychologicznych). W tych przypadkach zakazano kierowcom dalszego wykonywania przewozu osób do czasu uzyskania odpowiednich wpisów, powiadomiono też organizatorów dowozu dzieci do szkół o nieposiadaniu stosownych uprawnień przez ww. kierowców.

W wyniku działań kontrolnych wszczęto także 2 postępowania administracyjne wobec przewoźników za naruszenia przepisów dotyczących dokumentacji pracy kierowcy, w tym niewystawienie zaświadczenia o zatrudnieniu kierowcy, posiadaniu przez kierowcę wymaganych badaniach lekarskich i psychologicznych oraz o ukończeniu kursu na wykonywanie przewozu osób.

Trzech kierowców ukarano mandatami karnymi za realizację przewozu drogowego bez posiadania w pojeździe wymaganych dokumentów.