I. Prawne podstawy działania i podstawowe zadania Inspekcji Transportu Drogowego

II. Uprawnienia inspektora transportu drogowego w trakcie wykonywania czynności kontrolnych

III. Taryfikator

IV. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.11.227.1367 ze zm.), załącznik wskazujący wysokość nakładanych kar.