W dniu 19 grudnia 2011 r. odbyło się pod przewodnictwem Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego czwarte w tym rok posiedzenie Zespołu Konsultacyjno-Doradczego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji zrzeszających przewoźników, jak też sami przewoźnicy oraz przedstawiciele Policji.

W czasie spotkania przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku omówili najważniejsze zmiany w przepisach prawnych dotyczących wykonywania transportu drogowego i warunki wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Podsumowali również działalność kontrolną WITD w Białymstoku, przedstawiając osiągnięte wartości liczbowe z przeprowadzonych kontroli drogowych, kontroli w siedzibie przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego oraz kontroli w zakresie przekraczania dopuszczalnych gabarytów pojazdów. Poinformowano zebranych o wznowieniu kontroli przewoźników spoza UE pod kątem posiadanych zezwoleń. Zgromadzeni przedstawiciele branży transportowej poruszyli problem braku odpowiednich miejsc parkingowych na terenie województwa podlaskiego. W trakcie toczących się rozmów Podlaski Wojewódzki Inspektor Transporty Drogowego wyjaśnił, z których miejsc parkingowych można korzystać i zapewnił, iż dokłada wszelkich starań aby sytuacja ta znacznie się poprawiła. Zachęcał przewoźników do współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, w przedmiotowym zakresie.

Kolejne Posiedzenia Zespołu Konsultacyjno - Doradczego będą zorganizowane w 2012 r., celem ułatwienia funkcjonowania firmom transportowym, a zwłaszcza eliminowania błędów wynikających z nieprawidłowego interpretowania przepisów prawa. Na koniec spotkania Podlaski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego oraz przewoźnicy złożyli sobie wzajemnie życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Podczas działań nocnych w dniu 16 grudnia 2011 r. na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Siemiatycze inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku wraz z funkcjonariuszami Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z Mielnika  dokonali kontroli pojazdu należącego do przewoźnika słowackiego. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że tachograf zainstalowany w kontrolowanym pojeździe rejestrował odpoczynek kierowcy bezpośrednio przed zatrzymaniem, podczas gdy pojazd w rzeczywistości się poruszał. Dokonano oględzin pojazdu, urządzenia kontrolno - pomiarowego i jego elementów składowych. Okazało się, że na impulsatorze przy skrzyni biegów samochodu zamontowany został magnes. Niedozwolone urządzenie wpływało na funkcjonowanie tachografu. Stwierdzono naruszenia:

 • wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w cyfrowe urządzenie rejestrujące, do którego podłączone zostały niedozwolone urządzenia dodatkowe wpływające na jego niewłaściwe funkcjonowanie;
 • samowolna ingerencja w funkcjonowanie cyfrowego urządzenia rejestrującego zainstalowanego w pojeździe;

Na przedsiębiorcę została nałożona  decyzja administracyjna w wysokości 12 000 zł.

Z inicjatywy Komendy Powiatowej Policji w dniu 9 grudnia 2011 r. w Bielsku Podlaskim zostały przeprowadzone działania pod nazwą "Bezpieczna podróż". W działaniach uczestniczyli inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku, policjanci Wydziału ruchu Drogowego KPP  w Bielsku Podlaskim oraz funkcjonariusze Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych. Celem działań była kontrola ruchu drogowego, transportu drogowego oraz stanu technicznego pojazdów. Akcja miała na celu ograniczenie liczby zdarzeń drogowych z udziałem pojazdów ciężarowych oraz ujawnianie kierowców łamiących zasady bezpieczeństwa w komunikacji. Hasłem przewodnim było: "Zero tolerancji wobec kierowców rażąco naruszających przepisy ruchu drogowego".

W trakcie działań skontrolowano 42 pojazdy ciężarowe oraz 2 autobusy. Spośród 44 kierujących aż 10 zostało ukaranych mandatami karnymi. Głównym powodem zastosowania sankcji prawnych była zbyt szybka jazda oraz nieprawidłowe wyprzedzanie. Wśród skontrolowanych kierowców stwierdzono 11 naruszeń przepisów dotyczących czasu pracy kierowców. Wystawiono 4 decyzje administracyjne o nałożeniu kary pieniężnej na kwotę 7250 zł. Podobne działania będą kontynuowane w przyszłości.

źródło fot. KPP w Bielsku Podlaskim

W dniu 8 grudnia 2011 r. na zaproszenie dzieci, dyrekcji i nauczycieli Przedszkola nr 5 z oddziałami żłobkowymi w Hajnówce inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku uczestniczyli w spotkaniu z dziećmi w ramach projektu „Bezpieczny przedszkolak”.
Inspektorzy przedstawili dzieciom zadania Inspekcji Transportu Drogowego oraz poruszyli zagadnienia związane z bezpieczeństwem na drodze.
Podczas spotkania dzieci mogły „wypróbować” specjalistyczny sprzęt służący do  codziennej pracy inspektorów, a także przymierzyć kamizelki odblaskowe oraz czapki inspekcyjne.

Na zakończenie spotkania inspektorzy wręczyli dzieciom słodycze i zaprezentowali pojazd służbowy.

Było to już kolejne spotkanie zorganizowane przez Przedszkole nr 5 w Hajnówce.

W dniu 25 listopada 2011r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Wyszomierz inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli pojazd ciężarowy należący do przewoźnika litewskiego. Pojazdem wykonywany był międzynarodowy przewóz drogowy z Belgii do Litwy. Kontrolujący poddali analizie dane zawarte na karcie kierowcy do tachografu cyfrowego. Stwierdzono szereg naruszeń przepisów związanych z czasem pracy:

 • pięciokrotne skrócenie dziennego czasu odpoczynku przy wykonywaniu przewozu drogowego;
 • czterokrotne przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy;
 • trzykrotne przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu;
 • dwukrotne skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku;
 • dwukrotne przekroczenie całkowitego czasu prowadzenia pojazdu w okresie dwutygodniowym;
 • naruszenie obowiązku wczytywania danych z karty kierowcy;
 • wykonywanie transportu drogowego z naruszeniem obowiązku wyposażenia kierowcy w wymagane dokumenty.

Łączna kwota kar za stwierdzone naruszenia wyniosła 19 750 zł, jednakże zgodnie z art. 92 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym wysokość kary pieniężnej została ograniczona do 15 000 zł. Kierowcę ukarano mandatem karnym w wysokości 1000 zł oraz zakazano dalszej jazdy z powodu przekroczenia całkowitego czasu prowadzenia pojazdu w okresie dwutygodniowym.

W dniu 24 listopada 2011 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku wspólnie z funkcjonariuszami Grupy Mobilnej Izby Celnej w Białymstoku dokonywali kontroli pojazdów przewożących drewno na drodze krajowej nr 61 w okolicy Augustowa. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono szereg naruszeń przepisów Ustawy o drogach publicznych:

 • przekroczenie dopuszczalnych nacisków pojedynczej osi napędowej pojazdów silnikowych;
 • przekroczenie dopuszczalnych nacisków potrójnej osi pojazdów silnikowych, przyczep i   naczep;
 • przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu.

Na dwóch litewskich przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe zostały nałożone  decyzje administracyjne nakładające kary pieniężne w łącznej wysokości 16 680 zł, dodatkowo w trakcie kontroli kierowcy dokonali przeładunku drewna doprowadzając parametry nacisku osi oraz masy całkowitej do wartości normatywnych.
Ponadto za stwierdzone naruszenia kierowcy samochodów ciężarowych zostali ukarani mandatami karnymi.

W dniu 23.11.2011 w miejscowości Bondary inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku dokonali kontroli autobusu, którym wykonywany  był regularny przewóz osób na linii Hajnówka – Bondary. W toku kontroli stwierdzono brak badania okresowego tachografu oraz realizację przewozu drogowego bez posiadania w pojeździe wymaganego dokumentu.  Kierowca nie posiadał przy sobie prawa jazdy oraz dodatkowo stwierdzono brak aktualnych badań technicznych pojazdu.

Kontrole autobusów będą kontynuowane w przyszłości.

W dniu 16 listopada 2011r. na drodze krajowej nr 61 w miejscowości Grajewo inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli pojazd ciężarowy należący do przewoźnika litewskiego. Pojazdem wykonywany był międzynarodowy przewóz drogowy z Hiszpanii do Litwy. Kontrolujący poddali analizie dane zawarte na karcie kierowcy do tachografu cyfrowego. Stwierdzono szereg naruszeń przepisów związanych z czasem pracy:

 • dziewięciokrotne skrócenie dziennego czasu odpoczynku przy wykonywaniu przewozu drogowego;
 • dwukrotne przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy;
 • dwukrotne przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu;
 • dwukrotne skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku;
 • trzykrotne przekroczenie całkowitego czasu prowadzenia pojazdu w okresie dwutygodniowym;
 • naruszenie obowiązku wczytywania danych z karty kierowcy;
 • wykonywanie transportu drogowego z naruszeniem obowiązku wyposażenia kierowcy w wymagane dokumenty.

Łączna kwota kar za stwierdzone naruszenia wyniosła 21 400 zł, jednakże zgodnie z art. 92 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. wysokość kary pieniężnej została ograniczona do 15 000 zł. Kierowcę ukarano mandatem karnym w wysokości 1000zł. oraz zakazano dalszej jazdy do momentu odebrania prawidłowego odpoczynku tygodniowego.

W dniu 04.11.2011 r. w godzinach nocnych na drodze wojewódzkiej nr 652 w miejscowości Taciewo pow. Suwalski, inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku wykorzystując pojazdy nieoznakowane wyposażone w wideorejestrator zatrzymali do kontroli dwa pojazdy członowe, którymi przewożono elementy dźwigu służącego do budowy wiatraków. W wyniku podjętych czynności kontrolnych, stwierdzono naruszenia przepisów Ustawy o drogach publicznych oraz Ustawy o transporcie drogowym:

 

 • przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach, na których jest dopuszczony ruch pojazdów o naciskach osi do 8,0 t: dla podwójnej osi napędowej pojazdów silnikowych, dla osi wielokrotnych pojazdów silnikowych, przyczep i naczep o liczbie osi składowych większej niż trzy;
 • przekroczenie dopuszczalnej długości pojazdu lub pojazdu z ładunkiem;
 • przekroczenie wysokości pojazdu lub pojazdu z ładunkiem;
 • wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji;
 • skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku;
 • przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy;
 • wykonywanie transportu drogowego z naruszeniem obowiązku wyposażenia kierowcy w wymagane dokumenty.

 

Rzeczywista masa jednego z zespołu pojazdów wynosiła 98 ton przy dopuszczalnych 42 tonach, a kierowcy nie okazali do kontroli wymaganych zezwoleń na przejazd pojazdów ponadnormatywnych.

Za powyższe naruszenia wydane zostały decyzje administracyjne nakładające karę pieniężną na łączną kwotę 39340 zł.
Kierowców ukarano mandatami karnymi w wysokości 650 zł, natomiast pojazdy zostały skierowane na parking strzeżony do momentu opłacenia kary oraz uzyskania wymaganych zezwoleń.

 

W dniach 16-21.10.2011 pod auspicjami ECR oraz Ministerio de Fomento w hiszpańskim Toledo odbyła się wielostronna wymiana doświadczeń służb kontrolnych krajów członkowskich Unii Europejskiej. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci Holandii, Francji, Belgii, Luksemburga, Portugalii, Hiszpanii, Rumunii, Czech i Polski. Podlaski Inspektorat Transportu Drogowego reprezentował jeden z inspektorów na co dzień realizujący kontrole drogowe.

Tematami przewodnimi były kontrole czasu jazdy i odpoczynków kierowców oraz manipulacje i oszustwa na tachografie. Dodatkowo wszyscy uczestnicy mogli zapoznać się z systemami kontroli, narzędziami używanymi podczas czynności kontrolnych oraz procedurami stosowanymi w przypadku stwierdzenia naruszeń w każdym z krajów biorących udział w spotkaniu. Uczestnicy brali także udział w kontrolach drogowych, gdzie najłatwiej można było wymienić się doświadczeniami. Na szczególną uwagę zasługuje dotychczasowa działalność Euro Controle Route w zakresie udostępniania i wymiany praktycznych doświadczeń różnych służb kontrolnych na stronach internetowych organizacji poprzez zakładkę Tachoweb manual na oficjalnej stronie ECR. Podczas spotkania przybliżone zostały idee oraz sposób korzystania z tych obszernych zasobów specjalistycznej wiedzy. Na słowa uznania zasługuje organizacja wymiany i dobór tematów do dyskusji. Każdy opuszczał Toledo bogatszy o doświadczenia innych służb. Takie spotkania powinny procentować w codziennej pracy każdego z uczestników.