Deklaracja dostępności

DEKLARACJA  DOSTĘPNOŚCI  CYFROWEJ  WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO W BIAŁYMSTOKU

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 07.02.2007

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 17-03-2015

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, pliki publikowane po 24.01.2020 r. są dostępne.
  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  • brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.
  • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie(przesuwane zdjęcia, tzw. slider) dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Osoba odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony jest: Łukasz Nowik, adres poczty elektronicznej: lnowik [at] bialystok [dot] witd [dot] gov [dot] pl. Na wskazany adres można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dostępność architektoniczna  obiektów Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku:

  • w Białymstoku przy ul. Kombatantów 4
  • w oddziale w Łomży, ul Sienkiewicza 8/2
  • w oddziale w Suwałkach, ul. Pułaskiego 26

Do wejścia do budynku w Suwałkach oraz Łomży prowadzą schody, które nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Inspektoratu. Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózkach inwalidzkich, odbywa się po wcześniejszym umówieniu terminu pod nr tel. 85 6623077. Budynek w Suwałkach posiada windę osobową do transportu pionowego. W budynku w Łomży wszystkie pomieszczenia znajdują się na jednym piętrze.

Budynek w Białymstoku posiada wejście (platforma) przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wszystkie pomieszczenia znajdują się na jednym piętrze.

Przed wszystkimi budynkami znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na prośbę osoby niedowidzącej istnieje możliwość udostępniania dokumentów i informacji w druku powiększonym. Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Procedura wnioskowa oraz skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich:
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
Telefon (22) 55 17 700
e-mail: biurorzecznika [at] brpo [dot] gov [dot] pl
https://www.rpo.gov.pl/