W listopadzie inspektorzy wykryli już 25 podobnych przypadków, a w grudniu jest to już 11 incydent. Zabezpieczono kaucje na kwotę łączną aż 420 000 zł.

12 grudnia 2021 r., na drodze krajowej nr 8, w miejscowości Budzisko (okolice dawnego przejścia granicznego z Litwą) inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku oddział w Suwałkach zatrzymali do rutynowej kontroli ciężarówkę należącą do rosyjskiego przedsiębiorcy, który realizował przewóz na trasie Rosja – Polska - Rosja.

Jadący pod załadunek zestaw z przyczepą powinien posiadać stosowne zezwolenie. Podczas kontroli okazało się, że okazany blankiet zezwolenia został wypełniony w sposób niekompletny. Brakowało istotnych wpisów definiujących ważność zezwolenia, tj. numerów rejestracyjnych samochodu i przyczepy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zagraniczny podmiot wykonujący międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy jest obowiązany wypełnić blankiet wymaganego zezwolenia  najpóźniej przed wjazdem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu samochodowego, którym przewóz ten jest wykonywany. W przypadku niewypełnienia lub nieprawidłowego wypełnienia blankietu zezwolenia przejazd uznaje się za wykonywany bez zezwolenia.

Do czasu opłacenia kaucji i uzyskania nowego właściwego zezwolenia ciężarówka została skierowana na parking strzeżony.

Wobec rosyjskiej firmy transportowej wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą w wysokości 12000 zł.

Wielokilometrowa kolejka oczekiwania na odprawę graniczną w Bobrownikach kierowców pojazdów ciężarowych sformowała się po zamknięciu przejścia w Kuźnicy.

Pomysł wsparcia kierowców stojących w gigantycznych kolejkach przed polsko-białoruskim przejściem granicznym w Bobrownikach, autorstwa Stowarzyszenia Przewoźników Podlasia, podlascy transportowcy realizowali 13.11 i 19.11. W tych dniach rozdawali jedzenie kierowcom, którzy czekają na wyjazd z kraju na Białoruś.

Dostarczenie tak dużej ilości pakietów żywnościowych (dania gorące, kanapki, drożdżówki, kawę/herbat) rozpoczynano od kierowców najdłużej oczekujących do przejścia granicznego w Bobrownikach i sukcesywnie kierowano się na koniec kolejki, przemieszczając się w kierunku Białegostoku.

Na prośbę podlaskich przewoźników patrol ITD czuwał nad bezpieczeństwem osób rozdających posiłki oraz na informowaniu zainteresowanych kierowców o sposobach dokumentowania nietypowej sytuacji podjeżdżania w kolejce.

Po zatrzymaniu zestawu przewoźnika litewskiego do rutynowej kontroli nic nie zwiastowało tak dużej skali niedbałości. Kontrola wykazała aż 7 nieprawidłowości z zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych, 3 z zakresu ustawy o transporcie drogowym i 1 naruszenie przepisów prawa o ruchu drogowym. Pomimo opłacenia znacznych kaucji pieniężnych i uzyskania parametrów normatywnych transport zatrzymano na parkingu strzeżonym.

W czwartkowe popołudnie (18.11) na punkcie kontroli przy drodze ekspresowej S8 w pobliżu m.Jeżewo przyprowadzono kontrolę drogową ciągnika siodłowego z naczepą. Realizowany transport drogowy rzeczy odbywał się z Niderlandów do Litwy, Rosji i Kazachstanu z ładunkiem kompletowanym w 8 miejscach załadunku. Najpewniej było to przyczyną jego złego rozmieszczenia i zamocowania przez kierowcę. Po rewizji skrzyni ładunkowej ujawniono przewóz materiałów niebezpiecznych ADR w ilościach wymagających oznaczenia tablicami barwy pomarańczowej oraz zdecydowano o zweryfikowaniu nacisków osi na wagach dynamicznych.

Ciężarówka z ładunkiem ważyła 31 ton, jednak potwierdzono wątpliwości co do przekroczenia dozwolonego nacisku osi napędowej na drogę. Uzyskany wynik 12,2 t stanowił przekroczenie normy 11,5 t o 6%.

Ujawniono aż 7 nieprawidłowości związanych z przewozem materiałów niebezpiecznych wykluczających transport z dalszego ruchu. Oprócz błędów w dokumentacji przewozowej, kierowca nie posiadał stosownych uprawnień do takiego ładunku, nie okazał wymaganych instrukcji pisemnych, nie zamocował w sposób wymagany ładunku ADR oraz nie oznaczył tablicami składu, który nie był wyposażony w wymagane wyposażenie ochronne i wystarczającą ilość gaśnic.

Stwierdzenie upływu terminu ważności badań technicznych przypadku ciągnika 14.06.2021 oraz naczepy 01.06.2021 tylko dopełniło obrazu skali nieprawidłowości podczas przewozu.

Kierowcę ukarano mandatem karnym w wysokości 800 zł. Kontrolujący wszczęli wobec przewoźnika 3 postępowania administracyjne oraz 1 wobec zarządzającego transportem w kontrolowanym podmiocie, zagrożone karą pieniężną łączną w wymiarze 18 700 zł. Stosowne kaucje na poczet kar zostały uiszczone na miejscu kontroli.

Pomimo uiszczenia stosownych kaucji na poczet przyszłych kar, przeładunku do parametrów normatywnych oraz zabezpieczenia ładunku – transport wstrzymano na parkingu strzeżonym do czasu usunięcia nieprawidłowości z zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych. Kierowca bez uprawnień do przewozu ADR nie mógł kontynuować dalej jazdy.

Na takiej „bocznej” drodze powiatowej patrol inspekcyjny zatrzymał do kontroli ciągnik siodłowy z naczepą kierowany przez 29-latka. Mężczyzna był w trakcie wymaganego odpoczynku, pomimo kierowania i zatrzymania z ruchu. Zgodnie z ujawnionymi zapisami tachografu nie poruszał się. Pomocny w uzyskaniu fałszywych zapisów aktywności kierowcy okazał się magnes umieszczony na impulsatorze przy skrzyni biegów.

Czwartkowy poranek 03 listopada na drodze powiatowej w okolicach m.Grądy Woniecko kierowca zapamięta na długo. Inspektorzy skontrolowali zestaw należący do przewoźnika polskiego. W chwili zatrzymania odbywał się przejazd powrotny po rozładunku wapna nawozowego z Kramkowa do Kielc.

Podczas czynności stwierdzono przyłożenie do czujnika ruchu niedozwolonego urządzenia w postaci magnesu, skutkujące od blisko 2 godzin zablokowaniem sygnału i fałszowaniem faktycznej aktywności kierowcy oraz wskazań drogomierza. Zamiast rzeczywistych wskazań kierowania trwał zapis fałszywego odpoczynku.  Nie bez znaczenia jest fakt wykorzystania przez kontrolowanego dopuszczalnych norm prowadzenia pojazdu w bieżącym okresie rozliczeniowym.

W wyniku ustaleń kierowcę ukarano trzema mandatami karnymi na łączną kwotę 2200zł. Wobec przewoźnika drogowego oraz zarządzającego zostaną wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia  stosownych kar pieniężnych.

Ostatecznie kontrola zakończyła się dla kierowcy zatrzymaniem przez policję. Zastosowana metoda manipulacji przy tachografie spowodowała nienaliczanie przez drogomierz przejechanych kilometrów, co w obowiązującym stanie prawnym rodzi odpowiedzialność karną.

Usunięciem na parking strzeżony, opłaceniem kaucji i zawiadomieniem Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska o nielegalnym przewozie odpadów zakończyła się kontrola ciężarówki przeprowadzona przez podlaskich inspektorów.

Wczoraj 21 października na drodze krajowej nr 8 na terenie byłego przejścia granicznego w miejscowości Budzisko kontrolerzy z suwalskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku sprawdzili samochód przewożący z Polski na Litwę używane części samochodowe.

Podczas kontroli dokonane zostały oględziny przewożonego ładunku. Były to silniki z filtrami i płynami eksploatacyjnymi, używane skrzynie biegów, sprzęgła, elementy zawieszenia, opony, fotele, części karoserii oraz połówki samochodów. Towar w dużej części został zakwalifikowany jako odpad w tym niektóre elementy jako niebezpieczny. Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wezwani na miejsce potwierdzili ustalenia.

Kierowca nie posiadał zezwolenia na wywóz odpadów poza terytorium Rzeczypospolitej i dokumentu potwierdzającego rodzaj transportowanych odpadów. Ciężarówka nie była oznakowana wymaganą przy tego typu przewozie tablicą.

Ponadto inspektorzy zważyli samochód. Okazało się, że o 1 100 kg został przekroczony dopuszczalny nacisk osi napędowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami mógł on wynosić 11 500 kg. Wskazania wag wykazały 12 600 kg.

Właściciel litewskiej ciężarówki wpłacił kaucje na poczet kar w łącznej wysokości 18 000 złotych. Samochód został usunięty na wyznaczony parking strzeżony. Dalsze czynności wyjaśniające prowadzić będzie Inspekcja Ochrony Środowiska.

Rutynowe działania kontrolne na drodze krajowej S8 doprowadziły do zatrzymania przewozu realizowanego przez przewoźnika kazachstańskiego, który za nic miał obowiązujące samochody ciężarowe reguły. Kierujący nie stosował się zarówno do norm czasu pracy kierowcy, użytkowania tachografów czy wykonywania transportu dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia. Ostatecznie kontrola zakończyła się dotkliwymi karami pieniężnymi i zatrzymaniem składu na parkingu strzeżonym.

W godzinach przedpołudniowych, we środę (20.10) podlascy inspektorzy wytypowali do kontroli ciężarówkę poruszającą się drogą ekspresową S8 na trasie Niderlandy - Kazachstan.

Na miejscu kontroli w m.Jeżewo dokonano szczegółowej analizy przypadku. Ujawniono m.in. wielokrotne prowadzenie bez karty kierowcy, dwukrotne skrócenie odpoczynków dziennych o 3h43min i 23min, przekroczenia maksymalnego czasu prowadzenia bez przerwy o 31min i 2h46min, przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu o 2h35min. Dodatkowo przewożony ładunek samochodów osobowych odbywał się bez wymaganego zezwolenia. Inspektorzy wszczęli postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary na podmiot wykonujący transport. Łączny wymiar taryfikowanych naruszeń wyniósł 23150zł. Należną kaucję ograniczono do maksymalnego ustawowego wymiaru 12000zł. Kierowcę ukarano 6 mandatami na kwotę 3350zł.

Środek transportu z ładunkiem zabezpieczono na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia wymaganej kaucji i przedstawienia zezwolenia na przewóz rzeczy. Dalszy przejazd będzie możliwy po ustaniu przyczyn zatrzymania.

Podczas obserwacji poboczy w trakcie dojazdu na punkt kontroli inspektorzy dostrzegli na poboczu ptaka, który ewidentnie potrzebował pomocy. Drapieżnik nie oddalał się nawet w wyniku bezpośredniej bliskości człowieka. Załoga ustaliła w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dalszy sposób postępowania.

W okolicach węzła Kobylin na drodze ekspresowej S8 poruszający się busem inspekcyjnym inspektorzy zauważyli najprawdopodobniej potrąconego ptaka, jak się później okazało jastrzębia. Zwierzę znalazło się w pułapce. W  skutek odniesionych obrażeń nie dało rady o własnych siłach odlecieć, a dalsze przemieszczanie ograniczało wygrodzenie poboczy.

Po konsultacji telefonicznej z lekarzem weterynarii współpracującym z ptasimi azylami, „poszkodowany” został złapany w sposób zapewniający bezpieczeństwo zarówno drapieżnikowi jak i niosącym pomoc. Niezwłocznie ptak został dostarczony do wskazanej lecznicy weterynaryjnej w Białymstoku, skąd po opatrzeniu miał być przekazany do ptasiego azylu w Poczopku do czasu powrotu do pełnej sprawności.

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku wczoraj 14 października 2021r. na drodze krajowej S8 w pobliżu miejscowości Jeżewo  skontrolowali litewską ciężarówkę przewożącą odpady ze stali na trasie z Litwy do Polski.

Podczas oględzin okazało się, że w samochodzie zainstalowany jest niedozwolony emulator ad-blue. Przez jego stosowanie i odłączenie systemu spaliny wydzielane przez ciężarówkę nie odpowiadają przyjętym normom.
Kontrolujący zatrzymali dowód rejestracyjny ciężarówki, a kierującemu nakazali zjazd do serwisu w celu naprawienia systemu oczyszczania spalin. Kierowcę ukarano dwustuzłotowym mandatem karnym.

Mandatami karnymi oraz przeładowaniem towaru na inne samochody zakończyły się ważenia „busów” 14 października 2021 r. przeprowadzone przez podlaskich inspektorów na drodze krajowej nr 19 w pobliżu miejscowości Wasilków oraz drodze S8 przy miejscowości Jeżewo.

W jednym przypadku auto z warzywami przewożonymi na trasie z Warszawy do Białegostoku ważyło 8 200 kg. Dopuszczalna masa całkowita została przekroczona o 4,7 tony. Waga drugiego pojazdu, którym po terenie województwa podlaskiego transportowane były artykuły przemysłowe wyniosła 6,5 tony tj. o 3000 kilogramów za dużo.

Każdy z „busów” zgodnie z obowiązującymi przepisami mógł ważyć razem z towarem maksymalnie 3 500kg.

Kierowcy zostali ukarani mandatami karnymi po 500 i 400 złotych, a przewożony ładunek, powodujący przekroczenie obowiązujących norm  został przeładowany na inne samochody.

Działania ukierunkowane na ważenie pojazdów dostawczych oraz ciężarowych będą kontynuowane.

Wczoraj 14 października 2021 r. podlascy inspektorzy prowadzili zajęcia z osadzonymi przebywającymi w Zakładzie Karnym w Białymstoku.

Spotkanie odbyło się w ramach programu resocjalizacyjnego kierowców pod nazwą „Bez promili na drodze”. Realizacja przedsięwzięcia miała na celu m.in. wzbudzenie woli współdziałania skazanych w kształtowaniu społecznie pożądanych postaw. Oczekiwane efekty to pobudzenie osadzonych do refleksji oraz podniesienie ich świadomości w zakresie stwarzania zagrożeń w stosunku do innych uczestników ruchu w momencie prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości.

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku przedstawili działalność ITD, uświadomili zebranym wagę problemu zagrożeń w ruchu drogowym. Uczestnicy dowiedzieli się jak wielkie znaczenie ma dobra kondycja psychofizyczna kierowców, czas jazdy samochodem, wykonywanie prawidłowych odpoczynków.

Spotkania w ramach programu będą kontynuowane.