14 grudnia 2017 w godzinach wieczornych na drodze krajowej nr 8 w rejonie dawnego przejścia granicznego w Budzisku inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli ciężarówkę, należącą do przewoźnika litewskiego,  wykonującą przewóz drogowy preparatów smarowych.

Podczas wykonywania czynności u kontrolujących pojawiły się wątpliwości co do wielkości jednostkowych opakowań przewożonych produktów. Zdjęto plomby założone na przestrzeń ładunkową przez załadowcę i sprawdzono stan faktyczny.

Pomimo wcześniejszych zapewnień kierowcy, że ładunek przewożony jest wyłącznie w małych opakowaniach znaleziono także beczki o pojemności przekraczającej 200 litrów. Przewóz w tego typu opakowaniach zgodnie z obowiązującym prawem obliguje m.in. przewoźnika do rejestracji w systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Firma przewożąca nie dopełniła tego obowiązku czym naraziła się na sankcję w postaci kary pieniężnej w wysokości 20000zł.

Sprawę w celu dalszego procedowania przekazano funkcjonariuszom Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku.

30 listopada 2017r. (czwartek) na drodze krajowej nr 61 miejscowości Łomża, inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku, podczas wspólnych działań z Podlaskim Urzędem Celno-Skarbowym, zatrzymali do kontroli samochód ciężarowy należący do przewoźnika litewskiego. Pojazdem realizowany był przewóz drogowy na trasie z Niemiec do Litwy.

Kierowca okazał do kontroli dokument, który zawierał wpis dotyczący przewożonego ładunku tj. 24 palet towaru. Inspektorzy sprawdzili przestrzeń ładunkową ciężarówki. Stwierdzony stan faktyczny mocno zaskoczył kontrolujących. Okazało się, że na naczepie znajdują się dwa pojazdy osobowe marki BMW. Kierowca nie posiadał żadnych dokumentów na przewożone samochody.

W związku z powyższym na miejsce kontroli wezwano funkcjonariuszy Policji. Potwierdzili oni, że pojazdy osobowe zostały prawdopodobnie skradzione i zatrzymali kierowcę do dalszego postępowania.

Stosownie do art. 5 Dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonywania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylająca dyrektywę Rady 88/599/EWG – Państwa Członkowskie co najmniej sześć razy w roku podejmą skoordynowane kontrole drogowe kierowców i pojazdów objętych zakresem stosowania rozporządzeń (EWG) 3820/85 i 3821/85.

W dniu 28 listopada 2017r. na spotkaniu przedstawicieli Państwowej Inspekcji Transportu Drogowego przy Ministrze Transportu Republiki Litwy i Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego w Białymstoku i Olsztynie podsumowano wspólne działania kontrolne w 2017r.
Kontrole odbywały się na punktach kontrolnych po stronie litewskiej i po stronie polskiej w dniach 19 kwietnia, 9 maja, 12 czerwca, 4 lipca, 22 sierpnia, 25 września, 19 października oraz 28 listopada br.

Inspektorzy z Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego w Białymstoku i Olsztynie dokonali sprawdzenia 250 pojazdów. Podczas kontroli stwierdzono łącznie 121 naruszeń przepisów prawa. W związku z powyższym wobec przedsiębiorców wszczęto 28 postępowań administracyjnych. Na kierowców nałożono 91 mandatów karnych. Łączna suma nałożonych i przewidywanych kar wyniosła 139700zł.

Wspólne działania będą kontynuowane w 2018r.

W dniu 2 listopada 2017r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Przewalanka inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do rutynowej kontroli zespół pojazdów należący do przewoźnika białoruskiego.

Wykonywany przewóz drogowy odbywał się na trasie z Holandii do Rosji.  Pojazdem, kierowanym przez załogę dwuosobową  przewożone były kwiaty.

Podczas kontroli stwierdzono, że w kabinie kierowców znajdują się substancje przypominające marihuanę oraz haszysz. Na miejsce zostali wezwani funkcjonariusze Policji, którzy potwierdzili fakt, że są to narkotyki.

Ponadto przeprowadzono badanie obu kierowców. Okazało się, że są pod wpływem niedozwolonych substancji.

Kierowców wraz z ciężarówką przekazano patrolowi Policji do dalszego postępowania.

Inspektorzy z Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego w Białymstoku, Radomiu i Olsztynie  w dniach 17 i 18 października br. uczestniczyli we wspólnych działaniach  nazwą „Drogołamacz”.

W wyniku wspólnej akcji skontrolowano 56 pojazdów. W związku z naruszeniami przepisów związanych z przekroczeniem dopuszczalnej masy całkowitej i nacisku osi pojazdów wobec przedsiębiorców wszczęto 2 postępowania administracyjne zagrożone karami w łącznej kwocie 16500 zł., a za stwierdzone naruszenia z zakresu ustawy o transporcie drogowym 8 wyjaśniających postępowań na sumę 20050 zł.

Za naruszenia przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym na kierowców nałożono 16 mandatów karnych na kwotę 4200 zł. natomiast za naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym 10 mandatów na sumę 2000 zł.

W związku z nienależytym stanem technicznym kontrolowanych pojazdów zatrzymano 2 dowody rejestracyjne.

Działania będą kontynuowane w przyszłości.

źródło zdjęć: WITD w Olsztynie.

W dniu 16 października 2017 r. na ulicy Łomżyńskiej w Zambrowie inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zauważyli motorower jadący w kierunku Zambrowa. Ich uwagę zwróciło dziwne zachowanie kierującego nim kierowcy, który przechylał się na różne strony.

Kierującego poddano badaniu na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu urządzeniem „alkoblow”. Wskaźnik urządzenia wskazał kolor czerwony. Na miejsce wezwano funkcjonariuszy KPP w Zambrowie, którzy sprawdzili trzeźwość kierowcy. Okazało się, że badany jest nietrzeźwy - „wydmuchał” 1,41 mg/l tj. 2,82 ‰ alkoholu w wydychanym powietrzu.

Kierowcę przekazano  funkcjonariuszom Policji, którzy będą prowadzić dalsze postępowanie.

W dniu 4 października 2017 r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Suchowola inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli drogowej pojazd członowy należący do przewoźnika litewskiego.

Zgodnie z okazanym dokumentem przewozowym pojazdem wykonywany był  przewóz drogowy towaru niebezpiecznego UN 1170 Etanol roztwór na trasie z Litwy do Polski.
Kierowca okazał do kontroli między innymi zaświadczenie o ukończeniu kursu do przewozu materiałów niebezpiecznych ADR. Okazany dokument wzbudził wątpliwości kontrolujących co do jego autentyczności.

Na miejsce zostali wezwani funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy potwierdzili fakt podrobienia dokumentu.

Wobec przedsiębiorcy za dopuszczenie do przewozu towaru niebezpiecznego kierowcy, który nie uzyskał zaświadczenia ADR zostało wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone karą 2000 zł.

Kierowca został przekazany Straży Granicznej celem dalszego postępowania. Pojazd skierowano na parking strzeżony. Odebrać go będzie mógł kierowca posiadający wymagane uprawnienia.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przewożonych do szkół inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku uczestniczą we wzmożonych działaniach ukierunkowanych na kontrole „gimbusów”.

W dniu 28 września 2017 r. w miejscowości Miastkowo na ulicy Długiej zatrzymano do kontroli autobus. Inspektorzy poddali kierującego badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Niestety okazało się, że kierujący jest nietrzeźwy. W czasie pomiaru stwierdzono 0,15 mg/l co stanowi ponad 0,3 ‰ alkoholu w wydychanym powietrzu.

Sprawę przekazano funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji w Łomży.

W dniu 25 września 2017 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Konsultacyjno-Doradczego przy Wojewódzkim Inspektorze Transportu Drogowego w Białymstoku.
W spotkaniu obok przedstawicieli organizacji i przedsiębiorstw związanych z wykonywaniem przewozów drogowych uczestniczyli  przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej i Policji.

W związku z tegorocznymi obchodami 15-lecia działalności Inspekcji Transportu Drogowego obecnym na spotkaniu została przedstawiona prezentacja dotycząca działalności WITD od powstania do dnia dzisiejszego. Ponadto zgromadzeni zostali zapoznani z wynikami kontroli dokonanych w 2017 r. przez inspektorów z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego. Omawiano także temat kontroli zezwoleń na terenie byłego przejścia granicznego w Budzisku.

Kolejne posiedzenie Zespołu Konsultacyjno-Doradczego jest planowane pod koniec IV kwartału br.

W dniu 22 września 2017 r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Suchowola inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli dwa pojazdy należące do przewoźnika z Łotwy. Ciężarówkami transportowany był olej napędowy do silników diesla. Nadawcą i odbiorcą towaru byli polscy przedsiębiorcy.

Kontrolujący dokonali sprawdzenia dokumentów przewozowych w zakresie monitorowania przewozu drogowego towarów. Okazało się, że dane w okazanej dokumentacji, w obu przypadkach, nie zgadzają się z danymi sytemu SENT, do którego podmiot wysyłający, odbierający lub przewoźnik powinni wpisać wszystkie wymagane przepisami dane, ich uzupełnienia lub zmiany.

Zgodnie a art. 29 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów protokoły z wykonanych czynności kontrolnych wraz z zebranymi dokumentami zostały przesłane do właściwego ze względu na miejsce kontroli naczelnika urzędu celno-skarbowego celem dalszego prowadzenia postępowań zagrożonych karami po 5000 zł każde.

Kontrole w zakresie monitorowania drogowego przewozu towarów będą kontynuowane przez inspektorów.