W dniu 22 grudnia br. przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku uczestniczyli w spotkaniu wigilijnym funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i innych służb mundurowych, pełniących służbę podczas świąt oraz zaproszonych gości. Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA, a także Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinsp. Daniel Kołnierowicz złożyli funkcjonariuszom życzenia podczas tradycyjnego łamania się opłatkiem. Podziękowali mundurowym, którzy spędzają tegoroczne Święta pełniąc służbę. Podziękowano również rodzinom za wyrozumiałość i wsparcie, jakiego na co dzień udzielają funkcjonariuszom.

Na zakończenie spotkania odśpiewano wspólnie kolędy, złożono sobie życzenia i podzielono się opłatkiem. Niech zbliżające się Święta będą czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień.

W nocy z 20 na 21 grudnia 2016 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku i Zespołu Zamiejscowego PNW BEPO wykonujący czynności kontrolne na terenie byłego przejścia granicznego w Budzisku zatrzymali do kontroli  pojazd rosyjski.

Po analizie dokumentów okazanych przez kierowców (załoga dwuosobowa) stwierdzono wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy bez wymaganego zezwolenia. Ponadto po dokonaniu oględzin pojazdu stwierdzono niedozwolone urządzenie służące do manipulacji czasem pracy. Wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą ograniczoną zgodnie z art. 92a pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym do 10000 zł. Kierowców ukarano mandatami karnymi na łączną kwotę 4500 zł. Pojazd został skierowany na parking strzeżony.

Kolejną zatrzymywaną do kontroli ciężarówkę, tym razem litewską, prowadził jak się okazało pijany kierowca. Badanie urządzeniem „alcosensor” wykazało 0,7 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (około 1,4 promila). Dodatkowo kierowca nie posiadał przy sobie dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdu – prawa jazdy. W związku z powyższym został przekazany funkcjonariuszom Policji, którzy będą prowadzić dalsze postępowanie w sprawie.

W dniu 14 grudnia 2016 r. na drodze krajowej nr 61 w Łomży inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku wytypowali do zatrzymania pojazd dostawczy, który według kontrolujących próbował ominąć punkt kontrolny ze względu na przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej. Po dokonaniu ważenia pojazdu z ładunkiem tj. bele słomy, przeczucia inspektorów potwierdziły się. Okazało się że rzeczywista masa pojazdu wynosi 4800 kg przy czym dopuszczalna masa całkowita według danych w dowodzie rejestracyjnym oznaczona była na 3500 kg, a dopuszczalna ładowność to 1050 kg. Uwagę inspektorów wzbudził również fakt, że według zapisów w dowodzie rejestracyjnym kontrolowany pojazd przeznaczony powinien być do przewozu kontenerów a w rzeczywistości zabudowa pojazdu przeznaczona była do przewozu żywych zwierząt. W związku z powyższym inspektorzy nakazali kierowcy rozładunek całego przewożonego towaru i przeprowadzili ważenie pojazdu „na pusto”. Okazało się, że pojazd bez ładunku waży 3700 kg. Zgodnie z zapisami w dowodzie rejestracyjnym masa własna pojazdu to 2450 kg. W związku z powyższym kierujący został ukarany mandatem karnym, zatrzymano dowód rejestracyjny oraz zakazano dalszej jazdy.

W dniu 12.12.2016 r. w ramach działań kontrolnych w rejonie miejscowości Budzisko inspektorzy Oddziału Wydziału Inspekcji w Suwałkach zatrzymali do kontroli zespół pojazdów wykonujący międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy w imieniu przewoźnika z siedzibą na Litwie. Analiza zapisów zawartych na karcie kierowcy ujawniła szereg naruszeń norm dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynku kierowcy:

 • czas jazdy dziennej przekroczony o 5 godzin 57 minut,
 • czas jazdy ciągłej przekroczony o 4 godziny 26 minut,
 • dwutygodniowy czas jazdy przekroczony o 6 godzin 49 minut,
 • tygodniowy czas jazdy przekroczony o 3 godziny 11 minut,
 • skrócenie odpoczynku dziennego o 2 godziny 54 minuty,
 • dwutygodniowy czas jazdy przekroczony o 31 minut,
 • czas odpoczynku tygodniowego skrócony o 2 godziny 48 minut.

Wszczęto postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej na przewoźnika w wysokości 4400zł. Na kierowcę nałożono mandaty karne w łącznej wysokości 2750zł. Ponadto kierowcy nakazano usunięcie z instalacji elektrycznej pojazdu „emulatora AdBlue”, prowadzącego do zakłócenia pracy układu oczyszczania spalin.

Podczas tej samej zmiany inspektorzy przeprowadzili czynności kontrolne w związku z ujawnieniem naruszeń dotyczących prawidłowości wypełnienia zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy przez dwóch przewoźników rosyjskich i w konsekwencji wszczęli wobec nich postępowania w sprawie nałożenia kar pieniężnych w łącznej wysokości 20.000 zł. Ponadto wszczęto postępowanie wobec przewoźnika litewskiego w związku z niedopełnieniem obowiązku wczytania odpowiednich danych z karty kierowcy zagrożone karą w wys. 500 zł.

W dniu 12 grudnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Konsultacyjno-Doradczego przy Wojewódzkim Inspektorze Transportu Drogowego w Białymstoku.

W spotkaniu obok przewoźników uczestniczyli  przedstawiciele Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Białymstoku i Suwałkach. Dyrektor WORD w Białymstoku przedstawił prezentację dotyczącą szkoleń okresowych prowadzonych przez ośrodki szkoleniowe. Obecni na spotkaniu przedstawiciele stowarzyszeń przewoźników wyrazili opinię, że szkolenia kierowców powinny zawierać więcej zajęć praktycznych.

Ponadto obecni na spotkaniu zostali zapoznani z wynikami kontroli dokonanych przez inspektorów z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego. WITD wykonał już planowany na 2016 r. zakres kontroli.

Poinformowano także o kontrolach zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy realizowanych na terenie byłego przejścia granicznego w Budzisku i planowanych zmianach dotyczących dalszego funkcjonowania Inspekcji Transportu Drogowego.

Poruszony również został temat związany z medialnymi doniesieniami o likwidacji Inspekcji Transportu Drogowego i przejęciu jej zadań przez Policję. Zgromadzeni wyrazili swoją dezaprobatę odnośnie likwidacji ITD oraz zapewnili swoje pełne poparcie w działaniach ukierunkowanych na pozostanie Inspekcji w ramach Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

W dniu 7.12.2016 r., na terenie przejścia granicznego w Kuźnicy inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku przeprowadzili kontrolę autobusu przewożącego 49 pasażerów – młodzieży szkolnej z Mińska do Mikołajek. Autobus prowadziło 2 kierowców. Podczas kontroli stanu technicznego stwierdzono nadmierne zużycie i uszkodzenie bieżnika 3 opon, tj. na osi przedniej opony lewej oraz na trzeciej osi opon lewej i prawej. Za powyższe nieprawidłowości zatrzymany ostał dowód rejestracyjny.

Ze względu na stwierdzone usterki oraz panujące warunki atmosferyczne inspektorzy nie dopuścili pojazdu do dalszej jazdy i zobowiązali kierowców do dojazdu do najbliższego serwisu w celu naprawy usterek. Ponadto przewoźnik w celu dokończenia przewozu młodzieży do miejsca wypoczynku udostępnił autobus zamienny.

W dniu 07.12.2016 r. w ramach prowadzonych nocnych kontroli zezwoleń zagranicznych w rejonie dawnego przejścia granicznego w Budzisku, inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli między innymi dwa zespoły pojazdów należące do przewoźników rosyjskich, których kierowcy dopuścili się do szeregu naruszeń z zakresu czasu pracy.

Kontrolujący poddali analizie dane zawarte na kartach kierowców do tachografu cyfrowego, w wyniku której stwierdzono kilkukrotne:

 • skrócenie dziennego czasu odpoczynku przy wykonywaniu przewozu drogowego;
 • przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu;
 • przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy;
 • skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku.

Łączna kwota kar na przewoźników za stwierdzone naruszenia wyniosła 4250 zł. Na kierowców  nałożono 14 mandatów karnych w łącznej  wysokości 4150 zł.

W dniu 05.12.2016 r. na drodze krajowej nr 61 w miejscowości Świdry podczas działań kontrolnych inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli pojazd członowy należący do przewoźnika łotewskiego. W toku kontroli przeprowadzono badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu urządzeniem AlcoBlow, które wskazało że kierowca jest nietrzeźwy. Wezwany patrol z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie dokonał badania trzeźwości, którego wynik 1-go pomiaru to – 0,56mg/l oraz drugiego pomiaru ( po  15 minutach) 0,57 mg/l.

Sprawę przekazano funkcjonariuszom KPP w Kolnie do dalszych czynności.

W dniach 17 – 18 listopada 2016 r. w Olsztynie odbyło się spotkanie z przedstawicieli Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego w Białymstoku i Olsztynie z  Inspekcją Transportu Drogowego Litwy. Spotkaniu przewodniczyli Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Pan Jerzy Szmit, Wojewoda Warmińsko - Mazurski Pan Artur Chojecki oraz p.o. Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego Pan Michał Pierzchała.

Podczas narady podsumowano dotychczasową współpracę polsko-litewską związaną z kontrolami pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe. Wyrażono zadowolenie z przebiegu dotychczasowej współpracy. W  2016 roku inspektorzy uczestniczyli ośmiokrotnie we wspólnych kontrolach. Polscy inspektorzy dokonali sprawdzenia 172 pojazdów. W wyniku stwierdzonych naruszeń wobec przedsiębiorców wszczęto 15 wyjaśniających postępowań administracyjnych, a na kierowców nałożono  45 mandatów karnych.

Uczestnicy wyrazili chęć kontynuowania współpracy Inspekcji polskiej i litewskiej w 2017 r.

Źródło zdjęć: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie

W dniu 20 października 2016 r. w Białymstoku na drodze krajowej nr 19 inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli pojazd ciężarowy należący do przewoźnika Tureckiego. Pojazdem wykonywany był międzynarodowy przewóz drogowy ładunku o masie 19878 kg z Litwy do Turcji.
Kontrolujący poddali analizie dane zawarte na karcie kierowcy do tachografu cyfrowego. Stwierdzono szereg naruszeń przepisów związanych z czasem pracy:

 • siedmiokrotne skrócenie dziennego czasu odpoczynku przy wykonywaniu przewozu drogowego;
 • dwukrotne przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu;
 • sześciokrotne przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy;
 • trzykrotne skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku.

Łączna kwota kar za stwierdzone naruszenia wyniosła 20 250 zł, jednakże zgodnie z art. 92a pkt. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym wysokość kary pieniężnej została ograniczona do 10 000 zł. Na kierowcę nałożono mandaty karne w łącznej  wysokości 11900 zł.