W dniu 21 grudnia br. na drodze krajowej 63 w miejscowości Łomża inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku dokonali kontroli drogowej pojazdu należącego do przewoźnika łotewskiego. Pojazdem wykonywany był międzynarodowy transport drogowy na trasie Niemcy – Łotwa, Estonia. W wyniku podjętych czynności kontrolnych i oględzin samochodu stwierdzono, że do impulsatora znajdującego się na skrzyni biegów podłączone jest niedozwolone urządzenie w postaci magnesu, powodujące zmianę wskazań cyfrowego urządzenia rejestrującego zainstalowanego w kontrolowanym pojeździe w zakresie prędkości pojazdu, przebytej drogi i aktywności kierowcy. Kierowca samowolnie ingerował w pracę urządzenia rejestrującego. W czasie, gdy pojazd się poruszał na rejestrowany był odpoczynek.

Kara nałożona na przedsiębiorcę wyniosła 12000zł. Kierowca został ukarany mandatem karnym w wysokości 1000zł.

W dniu 23 grudnia 2008 r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Żółtki inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do rutynowej kontroli pojazd należący do przewoźnika łotewskiego. Pojazdem wykonywano transport drogowy na trasie z Holandii do Litwy. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono rażące naruszenia przepisów regulujących czas prowadzenia pojazdu oraz obowiązkowych przerw i odpoczynków. Kierująca pojazdem kobieta w okresie objętym kontrolą:

  • siedmiokrotnie skróciła dzienny czas odpoczynku, w tym: o 4 godziny i 27 minut, o 3 godziny i 37 minut, o 1 godzinę i 50 minut, o 1 godzinę i 22 minuty, o 59 minut, o 50 minut, oraz o 43 minuty;
  • dziewięciokrotnie przekroczyła maksymalny czas prowadzenia pojazdu bez przerwy, w tym: o 19 godzin i 35 minut (prowadzenie pojazdu bez wymaganego odpoczynku przez 29 godzin i 35 minut), o 12 godzin i 7 minut (prowadzenie pojazdu bez wymaganego odpoczynku przez 22 godziny i 7 minut), o 12 godzin i 4 minuty (prowadzenie pojazdu bez wymaganego odpoczynku przez 22 godziny i 4 minuty), o 6 i 45 minut (prowadzenie pojazdu bez wymaganego odpoczynku przez 16 godzin i 45 minut), o 2 godziny i 20 minut, o 2 godziny i 4 minuty, o 1 godzinę i 14 minut, o 56 minut, o 26 minut.
Na właściciela pojazdu nałożono karę pieniężną w wysokości 15000 złotych. Kierująca pojazdem została ukarana mandatem karnym w wysokości 1000 zł. Pojazd zabezpieczono na parkingu strzeżonym.

W dniu 13 grudnia 2008 r. w Suwałkach na drodze krajowej nr 8 inspektorzy WITD w Białymstoku zatrzymali do kontroli pojazd ciężarowy należący do przewoźnika rosyjskiego. W wyniku kontroli czasu pracy kierowcy stwierdzono:

  • skrócenie dziennego czasu odpoczynku o 5 godzin i 15 minut (kierowca odpoczywał 3 godziny i 45 minut);
  • przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu o 27 godzin i 40 minut - kierujący prowadził pojazd przez 37 godzin i 40 minut nie wykonując właściwego odpoczynku dobowego;
  • przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez wymaganej przerwy o 3 godziny i 22 minuty (łączny czas jazdy wyniósł 7 godzin i 52 minuty) i o 5 godzin i 52 minuty (czas prowadzenia pojazdu bez wymaganej przerwy wyniósł 10 godzin i 22 minuty);
  • nieuzasadnione użycie kilku wykresówek w ciągu tego samego 24-godzinnego okresu.
W związku ze stwierdzonymi naruszeniami na przewoźnika nałożono karę w wysokości 10750zł. Zakazano dalszej jazdy - kierowca nie mógł prowadzić pojazdu do czasu wykonania prawidłowego odpoczynku. Ponadto kierowcę ukarano grzywną w wysokości 1000zł. za stwierdzone naruszenia czasu pracy.

W ramach trwającej od 2006 r. współpracy pomiędzy inspektoratami transportu drogowego w Białymstoku i w Kownie na Litwie, polegającej przede wszystkim na wykonywaniu skoordynowanych kontroli drogowych i wymianie doświadczeń, w dniu 4 listopada 2008 r. inspektorzy transportu drogowego z Białegostoku przeprowadzili seminarium dla 14 inspektorów z Litwy, reprezentujących wszystkie regiony. Tematem spotkania była szczegółowa prezentacja budowy i funkcjonowania różnego rodzaju tachografów analogowych i cyfrowych, a także możliwości i sposoby manipulacji tymi urządzeniami pomiarowo-kontrolnymi. W czasie spotkania zaprezentowano wyłączniki, odłączniki, magnesy i inne urządzenia elektroniczne służące do manipulacji czasem pracy kierowcy i wskazań drogomierza oraz sposoby i miejsca montowania tych niedozwolonych urządzeń w poszczególnych typach pojazdów ciężarowych.

Seminarium było wynikiem uzgodnień pomiędzy głównymi inspektoratami transportu drogowego Polski i Litwy.

W dniu 20 października br. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku, dokonując „potokowego” badania trzeźwości w ramach akcji „Bezpieczna droga”, stwierdzili w dwóch przypadkach, że polscy kierowcy prowadzący pojazdy ciężarowe znajdowali się w stanie nietrzeźwości. W miejscowości Żółtki dwukrotne badanie alkotesterem wykazało u kierującego pojazdem 0,23 mg/l, natomiast w Suwałkach 0,24 mg/l i 0,19 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Sprawy przekazano funkcjonariuszom Policji.

W dniu 18 października 2008 r. od godz. 21.00 do godz. godz. 3.00 dnia 19 października 2008 r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Białystok przeprowadzone zostały działania w ramach akcji „Tunel”. W akcji uczestniczyli inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz funkcjonariusze Policji i Służby Celnej. Inspektorzy WITD w Białymstoku dokonali kontroli 12 pojazdów ciężarowych, wydali 6 decyzji administracyjnych o nałożeniu kary pieniężnej na łączną kwotę 3900 zł. Na kierowców naruszających przepisy ustawy o transporcie drogowym i ustawy - Prawo o ruchu drogowym nałożono 13 mandatów karnych na kwotę 800 zł.

Uczestniczący w akcji funkcjonariusze wymienionych służb dokonali kontroli 253 pojazdów osobowych i ciężarowych. Zatrzymano 3 prawa jazdy. W dwóch przypadkach stwierdzono stan po użyciu alkoholu. U jednego z kierowców 0,29 ‰ i u drugiego 0,23 ‰ alkoholu w wydychanym powietrzu. Ponadto stwierdzono przewożenie 1600 litrów paliwa bez opłaconych należności podatkowych i celnych.

W dniu 15 października 2008 r. inspektor WITD w Białymstoku zatrzymał do kontroli pojazd należący do przewoźnika łotewskiego. Pojazdem wykonywany był międzynarodowy transport drogowy rzeczy z Włoch do Łotwy. Podczas kontroli stwierdzono, że w tachografie cyfrowym zainstalowanym w pojeździe znajduje się karta innego kierowcy. Stwierdzono również, iż kontrolowany kierowca posługiwał się nie swoją kartą w okresie od dnia 23.09.2008 r. do dnia 15.10.2008 r. (do momentu kontroli).
W wyniku kontroli pojazdu stwierdzono szereg naruszeń:

  • brak opłaty za przejazd po drogach krajowych,
  • trzykrotne skrócenie odpoczynku dziennego (jeden z odpoczynków został wykonany w wymiarze jedynie 53 minut),
  • dziesięciokrotne przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy (najdłuższa jazda bez przerwy w kontrolowanym okresie wyniosła 15 godzin i 10 minut – przekroczenie o 10 godzin i 40 minut, inne szczególnie rażące przekroczenia maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu wyniosły: 11 godzin i 11 minut, 11 godzin i 7 minut, 11 godzin i 18 minut),
  • sześciokrotne przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu (najdłuższe okresy dziennego prowadzenia pojazdu przez kierowcę wyniosły odpowiednio: 28 godzin i 29 minut – przekroczenie o 18 godzin i 29 minut, oraz 27 godzin i 4 minuty).
Na właściciela pojazdu nałożono karę pieniężną w wysokości 31.700 zł. Zgodnie z art. 92 ust. 2 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym kara została ograniczona do wysokości 15.000 zł. Kierowcę kontrolowanego pojazdu ukarano mandatem karnym w wysokości 1000 złotych. Zatrzymano kartę innego kierowcy, którą posługiwał się kontrolowany.

Dnia 9 października 2008 r. na punkcie kontrolnym w Łomży inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do rutynowej kontroli pojazd należący do przewoźnika litewskiego. Pojazdem tym wwożono na teren Polski z Litwy 13200 kg odpadów miedzi. Wwóz na teren Polski wszystkich rodzajów odpadów wymaga zezwolenia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. W czasie kontroli stwierdzono, że przewoźnik ani odbiorca towaru nie posiadali wymaganego zezwolenia. Na przewoźnika nałożono karę w wysokości 6000 złotych za wykonywanie przewozu drogowego towarów innych niż niebezpieczne bez wymaganego zezwolenia. Pojazd skierowano na parking strzeżony oraz poinformowano Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w celu podjęcia decyzji o dalszym postępowaniu wobec zakwestionowanego transportu.

Również dnia 9 października br. inspektorzy z oddziału WITD w Suwałkach zatrzymali do rutynowej kontroli pojazd polski. Pojazdem przewożono na trasie z Polski do Łotwy ponad 20 000 kg paliwa silnikowego, tj. towaru niebezpiecznego o symbolu UN 1203. W wyniku kontroli stwierdzono, że paliwo przewożone jest w nieodpowiedniej do tego towaru cysternie. Ponadto stwierdzono skrócenie czasu odpoczynku dziennego kierującego zatrzymanym pojazdem w dniach 1, 6 i 7 października br. odpowiednio o 19 minut, 1 godzinę i 19 minut oraz o 5 godzin i 40 minut. Za stwierdzone naruszenia grozi kara w wysokości 5700 złotych. Wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne w celu nałożenia kary pieniężnej. Ze względu na przewóz towaru niebezpiecznego w niewłaściwej cysternie, pojazd skierowano na parking i nakazano przepompowanie przewożonego paliwa do cysterny odpowiadającej wymogom przewidzianym w umowie ADR.

W bieżącym miesiącu zwiększyła się o 6 liczba inspektorów transportu drogowego zatrudnionych w tutejszym Inspektoracie. Nowi inspektorzy zostali zatrudnieni w oddziałach w Łomży i w Suwałkach. Kolejnych 5 kandydatów odbywa 6-miesięczny kurs przygotowawczy. Po zdaniu egzaminu państwowego kandydaci zostaną zatrudnieni także w oddziałach w Łomży i Suwałkach. Docelowo Oddział Wydziału Inspekcji w Łomży będzie liczył 5, a w Suwałkach 7 inspektorów. Zwiększenie liczby inspektorów jest realizacją wcześniejszych założeń dotyczących rozwoju ITD, wynikających z nowelizacji ustawy o transporcie drogowym oraz konieczności realizacji dyrektyw UE nakładających na państwa członkowskie nowe zadania w zakresie kontroli transportu drogowego.

W dniu 18 września br. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku dokonali kontroli pojazdu wykonującego zarobkowy przewóz ośmiu osób na trasie z Polski do Belgii. W trakcie wykonywania czynności kontrolnych stwierdzono, że przewoźnik nie posiada wymaganej przy wykonywaniu transportu drogowego licencji na przewóz osób. Ponadto okazało się, że w kontrolowanym pojeździe nie został zamontowany tachograf. Kierowca nie posiadał przy sobie wymaganego formularza jazdy, zapisów z urządzenia kontrolno-pomiarowego, zaświadczenia o spełnieniu przez prowadzącego pojazd wymagań określonych w ustawie o transporcie drogowym. Karta opłaty za przejazd po drogach krajowych okazana w czasie kontroli została wypełniona nieprawidłowo.

Wobec przedsiębiorcy zostało wszczęte postępowanie administracyjne. W przypadku potwierdzenia wymienionych naruszeń przewoźnikowi grozi kara w wysokości 13500zł.