W dniu 26 grudnia 2013 r. w miejscowości Bielsk Podlaski inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku dokonali kontroli pojazdu ciężarowego należącego do przewoźnika polskiego. W trakcie kontroli okazało się, że kierowca ingerował w pracę urządzenia rejestrującego zainstalowanego w pojeździe za pomocą magnesu, wskutek czego nastąpiła zmiana wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi. Dodatkowo kierujący nie posługiwał się kartą kierowcy.

W związku z powyższym stwierdzono następujące naruszenia:

 • Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące lub w cyfrowe urządzenie rejestrujące, do którego podłączone zostało niedozwolone urządzenie dodatkowe wpływające na niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia rejestrującego;
 • Nierejestrowanie za pomocą urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań urządzenia w zakresie
  prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi;
 • Skrócenie dziennego czasu odpoczynku o 2 godziny.

Kierowca za powstałe naruszenia został ukarany mandatami karnymi w łącznej wysokości 4200zł.

W dniu 24 grudnia 2013 r. na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Siemiatycze inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli pojazd należący do przewoźnika białoruskiego. Kierowcę zbadano pod względem trzeźwości. Badanie to wykazało u kierującego ciężarówką 0,51 mg/dm3 czyli około 1 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Kierowcę przekazano funkcjonariuszom Policji.

W dniu 19 grudnia 2013 r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Zambrzyce inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli polski pojazd dostawczy przewożący artykuły spożywcze. Kierowca okazał dokumenty przewozowe na podstawie których stwierdzono, że masa przewożonego towaru wynosi 4386 kg. Ładowność pojazdu określona została w dokumentach na 1055 kg.

Samochód zważono za pomocą wag przenośnych. Okazało się, że masa pojazdu po odjęciu dopuszczalnych błędów wynosi 7200 kg pomimo tego, że według dowodu rejestracyjnego okazanego przez kierowcę jego dopuszczalna masa całkowita wynosić mogła jedynie 3490 kg. Nastąpiło ponad dwukrotne przekroczenie dopuszczalnej masy pojazdu.

Kierowca został ukarany mandatem karnym. Przewożony towar przeładowano na trzy pojazdy dostawcze podstawione na miejsce kontroli przez przedsiębiorcę.

Działania ukierunkowane na ważenie pojazdów dostawczych i ciężarowych będą kontynuowane.

W dniach 11 i 12 grudnia 2013 r. na konferencji w miejscowości Supraśl podsumowano realizację projektu pod nazwą „Bezpieczne drogi - transgraniczna współpraca Litwa-Polska w celu poprawy ochrony ludności i środowiska”.  Przedsięwzięcie realizowane było przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie oraz Państwową Inspekcję Transportu Drogowego przy Ministrze Komunikacji Republiki Litwy.

Projekt współfinansowano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Budżet wynosił 342 298,00 EUR z czego 85 % środków zapewniła Instytucja Zarządzająca Programem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozostała kwota pochodziła ze środków Partnerów biorących udział w projekcie.

Celem głównym przedsięwzięcia było podniesienie poziomu bezpieczeństwa ludności i ochrony środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym Polski i Litwy, a także wypracowanie nowoczesnych praktyk odnośnie współpracy Transgranicznej poprzez podjęcie działań zmierzających do ustalenia jednolitych procedur postępowania w obszarze transgranicznym, podniesienie umiejętności praktycznych i współpracy transgranicznej w zakresie Inspekcji Transportu Drogowego, trwałą instytucjonalną współpracę jednostek.

W trakcie jego realizacji zostały przeprowadzone trzy szkolenia, w których uczestniczyło 48 inspektorów (24 z Litwy i 24 z Polski). Dwa szkolenia odbyły się po stronie Polskiej, a jedno po stronie Litewskiej. Każde ze szkoleń składało się z części teoretycznej i praktycznej.
W ramach projektu zakupiono również cztery specjalistyczne środki transportu (mobilne laboratoria). Pojazdy wyposażone w nowoczesne urządzenia pomiarowo kontrolne będą wykorzystywane przez inspektorów transportu drogowego na Litwie w oddziałach w Alitusie i Mariampolu oraz w Polsce w Ełku i Suwałkach.

Mając na uwadze bezpieczeństwo na drogach dojazdowych do przejść granicznych w Kuźnicy i Bobrownikach okresowo uruchomiane będą specjalne strefy buforowe dla samochodów ciężarowych wyjeżdżających z Polski. Pozwoli to na większe uporządkowanie kolejki, poprawę bezpieczeństwa ruchu i stworzy kierowcom możliwość kilkugodzinnego odpoczynku. Rozwiązanie to ma zapobiec również ewentualnemu zablokowaniu ruchu drogowego w Sokółce.

Gdy liczba ciężarówek, dojeżdżających do przejścia granicznego znacznie wzrośnie (powyżej 550 pojazdów przed Kuźnicą oraz 450 pojazdów przed Bobrownikami) kolejka samochodów zostanie podzielona na dwie części – dwa bufory. Pojazdy znajdujące się w buforze pierwszym będą sukcesywnie odprawiane, natomiast ruch ciężarówek w drugim buforze będzie wstrzymywany.

Informacje o wprowadzeniu buforowania przekażą kierowcom patrole współdziałających służb – Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej i Inspekcji Transportu Drogowego.

Założenia działania stref buforowych:

DROGA KRAJOWA NR 19 DO PRZEJŚCIA DROGOWEGO W KUŹNICY:

 • Pierwsza strefa buforowa rozciągać się będzie od wjazdu na przejście graniczne aż po granice administracyjne Sokółki;
 • Początek drugiej strefy buforowej wyznaczony będzie poprzez ustawienie sygnalizatora świetlnego przed Sokółką (jadąc od Białegostoku);
 • Szacunkowy czas odprawy wszystkich pojazdów z pierwszej strefy buforowej to około 24 godziny;
 • W drugiej strefie buforowej ruch będzie wstrzymany, co umożliwi oczekującym kierowcom kilkugodzinny wypoczynek;
 • Co kilka godzin, stosując się do sygnalizacji świetlnej, cześć pojazdów będzie wjeżdżała do strefy pierwszej.

DROGA KRAJOWA NR 65 DO PRZEJŚCIA DROGOWEGO W BOBROWNIKACH:

 • Stefa pierwsza buforowa kończyć się będzie ok. 4.5 km od wjazdu na przejście graniczne;
 • Strefa druga, wyznaczona przez specjalnie ustawiony sygnalizator świetlny, rozpoczynać się będzie w miejscu zakończenia strefy pierwszej;
 • Prognozowany czas oczekiwania pojazdów w pierwszej strefie wyniesie około 12 godzin;
 • W drugiej strefie buforowej ruch będzie wstrzymany, co umożliwi oczekującym kierowcom kilkugodzinny wypoczynek;
 • Co kilka godzin, stosując się do sygnalizacji świetlnej, cześć pojazdów będzie wjeżdżała do strefy pierwszej.

W organizacji stref buforowych uczestniczyć będą m.in. służby podległe Wojewodzie Podlaskiemu, Straż Graniczna, Policja, Służba Celna, Inspekcja Transportu Drogowego.

W ostatnich dniach podczas kontroli pojazdów poruszających się po drogach województwa podlaskiego inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku pięciokrotnie stwierdzili stosowanie przez kierowców niedozwolonych urządzeń – magnesów.

W dwóch przypadkach pojazdy należały do przewoźników polskich, jeden do litewskiego i dwa do firm rosyjskich.

Niedozwolone urządzenia służyły do manipulacji czasem pracy kierujących pojazdami. Podczas jazdy tachograf rysował kierowcy odpoczynek. Prowadzący ciężarówki i stosujący niedozwolone urządzenia są przemęczeni. Powodują ogromne niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. Takich kierowców można bez wątpienia porównać z każdym nietrzeźwym. Jakie zagrożenie stwarzają pijani kierowcy wszyscy wiemy.

Podczas każdej z wymienionych kontroli kierujący pojazdami zostali ukarani mandatami karnymi. Działania ukierunkowane na eliminację tego nienormalnego, bardzo szkodliwego zjawiska będą kontynuowane.

W dniu 24 listopada 2013r na drodze krajowej nr 61 w miejscowości Łomża inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli pojazd członowy, wykonujący międzynarodowy transport drogowy rzeczy z Włoch na Litwę, należący do przewoźnika litewskiego.

W wyniku analizy tarczy tachografu znajdującej się w urządzeniu rejestrującym stwierdzono, że w czasie gdy pojazd się przemieszczał rejestrowany był odpoczynek kierowcy. W czasie oględzin pojazdu stwierdzono, że do urządzenia kontrolno – pomiarowego podłączono niedozwolone urządzenie dodatkowe wpływające na niewłaściwe jego funkcjonowanie.

Ponadto w trakcie kontroli stwierdzono przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu, skrócenie dziennego czasu odpoczynku, używanie wykresówki powyżej okresu na jaki jest przeznaczona.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami kierowca został ukarany mandatami karnymi na łączną kwotę 3000zł. Wobec przedsiębiorstwa zostało wszczęte wyjaśniające postępowanie administracyjne zagrożone karą 2600zł.

W dniu 31.10.2013 r. na drodze krajowej nr 61 w miejscowości Łomża zatrzymano do kontroli zespół pojazdów należący do przewoźnika litewskiego, którym wykonywany był przewóz towarów niebezpiecznych z Niemiec do Rosji.

W trakcie czynności kontrolnych inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku stwierdzili użycie niedozwolonego urządzenia dodatkowego (magnesu) wpływającego na funkcjonowanie urządzenia rejestrującego.

Podczas dalszych czynności kontrolnych stwierdzono również, że kierujący pojazdem posługuje się kartą kierowcy siedzącego obok. Wobec powyższego stwierdzono używanie tej samej karty kierowcy przez kilku kierowców. Dodatkowo kierowcy niewłaściwie operowali przełącznikiem cyfrowego urządzenia rejestrującego umożliwiającego zmianę rodzaju aktywności.

Zespół pojazdów nie był wyposażony w gaśnice o odpowiedniej ilości środka gaśniczego, a jedna z okazanych do kontroli gaśnic nie przeszła wymaganego badania okresowego. Ponadto okazało się, że w ciężarówce brakuje znaku ostrzegawczego. W związku z powyższym nie zostały spełnione wymagania określone w Umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

Na poczet kary wpłacona została kaucja w wysokości 6000 zł. W związku ze stwierdzonymi naruszeniami wobec przedsiębiorcy zostało wszczęte postępowanie administracyjne. Kierowcy zostali ukarani mandatami karnymi na łączną kwotę 6400 zł.

W dniu 30 października 2013 r. w miejscowości Białystok inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku dokonali kontroli pojazdu ciężarowego należącego do przewoźnika irlandzkiego.

W wyniku analizy danych zawartych na wykresówkach okazanych przez kierowców, obywateli Rumunii, stwierdzono szereg naruszeń czasu pracy:

 • skrócenie dziennego czasu odpoczynku przy wykonywaniu przewozu drogowego o 4 godziny i 36 minut (każdy z kierowców), o 1 godzinę i 18 minut, o 1 godzinę i 35 minut, o 1 godzinę i 19 minut;
 • przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu o 7 godzin i 9 minut.

Ponadto w trakcie kontroli okazało się, że jeden z kierowców ingerował w pracę urządzenia rejestrującego zainstalowanego w pojeździe wskutek czego nastąpiła zmiana wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi.  Podczas jazdy tachograf rysował odpoczynek. Dodatkowo kierujący nie okazał wymaganego do kontroli dokumentu wymienionego w art. 87 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.

Kierowcy za powstałe naruszenia zostali ukarani mandatami karnymi w łącznej wysokości 4400zł. W stosunku do przedsiębiorcy wykonującego przewóz drogowy zostało wszczęte wyjaśniające  postępowanie administracyjne. Na poczet kary wpłacona została kaucja w wysokości 4200zł.

W dniu 31 października 2013 r. w inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku patrolując drogę krajową nr 8 na odcinku Sztabin-Augustów przy wykorzystaniu nieoznakowanego pojazdu z wideorejestratorem, zatrzymali do kontroli kierującego 40 tonowym zespołem pojazdów, który naruszając szereg przepisów Kodeksu drogowego stworzył ogromne niebezpieczeństwo dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego. Do najpoważniejszych naruszeń można zaliczyć między innymi: niedostosowanie się do zakazu wyprzedzania, naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach, niedostosowanie się do znaku P-4 „linia podwójna ciągła” oraz do znaku C-9 nakazującego jazdę z prawej strony wyspy oddzielającej dwa pasy ruchu.  Kierującym okazał się 48-letni obywatel Litwy, który za swoje postępowanie został ukarany maksymalnym mandatem na kwotę 1000 zł.